ทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 4 วัน (TG)

เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ฮ่องกง โดยรถโค้ช นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ย บนเกาะฮ่องกงจากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ       ข้ามสะพานต่ออายุที่ชายหาดรีพัลส์เบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมา สักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอ ก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนำชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่อง ประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษห่านย่าง จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็ก เล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ (เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระ อาหารเย็น ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษ ของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวม

เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย พักที่  CAA Holy Sun Hotel ระดับเทียบเท่า