ทัวร์ ภูทับเบิก – ภูหินร่องกล้า – สวนป่าเขากระยาง – ไร่องุ่น – ไร่กำนันจุล 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ ท่านละ 5,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,900 บาท

อัตรานี้รวม + พาหนะในการเดินทาง + ที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน + อาหาร 9 มื้อ + ค่าเข้าชม + มัคคุเทศก์ + ประกันการเดินทางรถ อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%