ทัวร์ ภูฏาน พาโร-ทิมพู-ปูนาคา-วังดีโปดรัง 5 วัน 4 คืน (KB)

อัตราค่าบริการ    *** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินได้ ***
ผู้ใหญ่  ท่านละ(สำหรับจำนวน 15 ท่านขึ้นไป)  62,900.-บาท
ผู้ใหญ่  ท่านละ(สำหรับจำนวน 10-14 ท่าน)  67,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ   7,000.- อัตรานี้รวม

-ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (Standard Room) -ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ โดยสายการบิน ดรุ๊กแอร์ -ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม -ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม -ค่าวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศ US$ 20 (Single Entry) -ค่าภาษีอากรขาออกสนามบิน กรุงเทพฯ  และ พาโร -ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอำนวยความสะดวกตลอดโปรแกรม -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) -น้ำดื่มวันละ 1 ขวด อัตรานี้ไม่รวม -ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน -ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทิปไกด์และคนขับรถ, เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ -ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%