ทัวร์ พม่า – มัณฑะเลย์ – มิงกุน ทุ่งเจดีย์พุกาม 4 วัน วันจักรี สงกรานต์

อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-มัณฑเลย์ -กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 3 คืน ค่ารถม้าชมเมืองพุกาม ค่าวีซ่าพม่าแบบยื่นธรรมดา ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)

ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทิปสินน้ำใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 400.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน

หนังสือเดินทาง

–  หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

–  รูปถ่ายสีหน้าตรง 1.5 – 2 นิ้วเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน 2 รูป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์)