ทัวร์ ฝรั่งเศสตอนใต้ 9 วันโค๊ดดาซู – โปรว็องซ์ – ปารีส โดยสายการบินเอมิเรทส์ (EK)

อัตราค่าบริการต่อท่าน                           
ผู้ใหญ่ 88,800  บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มราคา 10,000  บาท หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน

อัตรานี้รวม

-ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป – กลับ  ตามรายการ  -ค่าภาษีสนามบิน ทุกที่ -ค่าวีซ่าประเทศฝรั่งเศส                         -ค่ารถนำเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ -ที่พักโรงแรม ห้องละ  2  ท่าน              -ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  -ค่ารถรับ – ส่ง ระหว่างที่พักและสนามบินในต่างประเทศ -มัคคุเทศก์คนไทย ผู้ชำนาญการเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ -ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครอง ท่านละ  1,500,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่ายกกระเป๋าตามสนามบิน และเข้า/ออกในโรงแรมที่พัก -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่นทิป ทีวีเพย์ -ค่าทิปคนขับและเจ้าหน้าที่ ที่ท่านจะพึงพอใจการบริการ (ท่านละประมาณ 10 ยูโร/ทริป)

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%