ทัวร์ บาหลี บุโรพุทโธ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 5 วัน 4 คืน อินโดนิเซีย เดินทางโดย สายการบิน การูด้า GA

อัตราค่าบริการ    10-14 ต.ค. 55
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                          28,999       บาท
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่  เสริมเตียง        28,999        บาท
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่  ไม่เสริมเตียง    27,999        บาท
พักเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ                                               5,500          บาท

อัตราค่าบริการ     20-24 ต.ค. 55 // 07-11 พ.ย. , 21-25 พ.ย. 55 // 01-05 ธ.ค. , 06-10 ธ.ค. 55
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                          29,999           บาท
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่  เสริมเตียง          29,999        บาท
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่  ไม่เสริมเตียง     28,999          บาท
พักเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ                                              6,000            บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.   ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 3 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 คน ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ **ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง **บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   **ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม