ทัวร์ ตุรกี 7 วัน

อัตราค่าบริการ                  
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่อีก 1 ท่าน         ราคาท่านละ                         56,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)       ราคาท่านละ                         54,900.-

บาท
เด็ก อายุ 7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)          ราคาท่านละ                         53,900.- บาท
เด็ก อายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)            ราคาท่านละ                         51,900.- บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ   6,000.- บาท
ชั้นธุรกิจ เพิ่มเงินท่านละ   70,000.- บาท อัตราค่าบริการนี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  (กระเป๋าเดินทางหนักไม่เกิน 20 กก./ท่าน) -ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ -ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท -ค่าภาษีในประเทศตุรกี -ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) -ค่าอาหารทุกมื้อ,น้ำดื่มบริการบนรถ 1 ขวดต่อวัน -ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว -พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมและสนามบิน -ค่าเข้าชมสถานที่ -ค่าวีซ่า -เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าแฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2USD/ท่าน/วัน), คนขับรถ (2USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 24USD) -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 2 USD/ท่าน/วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 USD) -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า -หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากวันเดินทางกลับ -รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป) -สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน -หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) ระบุวันเริ่มงาน/วันลาหยุด / เงินเดือน / นามบัตร -สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สามารถใช้ถ่ายเอกสารจากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้) -ทะเบียนสมรสในกรณีที่แต่งงานแล้ว -เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่ทำงาน และที่บ้าน พร้อมอีเมลล์ ถ้ามี (เนื่องจากในแบบฟอร์มวีซ่ามีถามด้วย) หมายเหตุ -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การจ่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด -การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถ ที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง -บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่าน ชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ -สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ ท่านละ 2,000.- บาท และไม่คืนในทุกกรณี -ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง ปกติ

นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู