ทัวร์ ด่านเจดีย์สามองค์ – วัดใต้น้ำ – สะพานมอญ – เขื่อนศรีนครินทร์– โรงถ่ายหนัง “พระนเรศวรมหาราช”

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ ท่านละ 4,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,200 บาท

อัตรานี้รวม + พาหนะในการเดินทาง + เรือนำเที่ยว + ที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน + อาหาร 8 มื้อ + ค่าเข้าชม + เจ้าหน้าที่ + ประกันการเดินทาง อัตรานี้ไม่รวม – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%