ทัวร์ กวางเจา-เทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน

วันที่แรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กวางเจา-พิพิธภัณฑ์ Sun Yet Sen-ล่องแม่น้ำจูเจียง 09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาร์เตอร์ U ประตู 4 สายการบิน China southern Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 11.20 น. พร้อมแล้วออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบิน China southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 362 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน 15.05 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา เมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ หอประชุมพิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือเป็นบิดาของจีน ยุคใหม่ผู้ที่มีพระคุณ กับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ริเริ่มปลดปล่อย ชาวจีน ให้รอดพ้นจากสังคม เดิมที่ล้าหลังและระบบกษัตริย์ ของราชวงศ์ชิง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านล่อง “แม่น้ำจูเจียง” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้ผ่านสะพานต่าง ๆ พร้อมสัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่นจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจา ได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม เข้าสู่ ที่พักโรงแรม Hongyu Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง กวางเจาเทรดแฟร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน ** ( อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน ) ** ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hongyu Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม กวางเจาเทรดแฟร์ – ตลาดเป่ยจิ่งลู่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน ** ( อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน ) ** ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนเนมต่างๆ อาทิเช่น U2, G 2000 ,GIORDANO , BOSSINI เป็นต้น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Panda Kowloon Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ร้านผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน-ตลาดซางเซี่ยจิ่ว-สนามบินกวางเจา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองกวางเจา ให้ท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นนำทุกท่านแวะ ชมสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ของเมืองกวางเจา อาทิเช่น เป่าฟู่หลิง หรือ ยาบัวหิมะ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพของรัฐบาลจีน ต่อจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนซางเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็นถนนคนเดิน ตัวตึกสองข้างทางออกแบบสไตล์เดียวกัน ชึ่งทางรัฐบาลจีนได้อนุรักษ์ไว้ มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ประกอบด้วยสินค้าพื้นเมืองเกือบทุกชนิดของกิน และของใช้ มากมายหลายชนิดให้ซื้อหา เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา 15.50 น. พร้อมแล้วอำลาเมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 363 มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน)

23.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…