ทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์ – ล่องแม่น้ำจูเจียง สงกรานต์ 4 วัน 3 คืน งานเทรดแฟร์ ครั้งที่ 107 (China Import and Export Fair Complex) ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ ทัวร์จีน ทัวร์ แคนตั้นแฟร์

วันแรก กรุงเทพฯ-กวางเจา 16.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับ และบริการด้านเอกสารเช็คอิน 18.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา เมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีนโดยเที่ยวบินที่ FD3648 22.25 น. เดินทางถึงสนามบิน ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลก ในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีน จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักที่ Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง กวางเจา-เทรดแฟร์ (Guangzhou Trade Fair)-ล่องแม่น้ำจูเจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1) นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน ( อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน ) ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)พิเศษเมนู ซีฟู้ด นำท่านล่องแม่น้ำจูเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้ผ่านสะพานต่างๆ พร้อมสัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่นจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม พักที่ Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม กวางเจาเทรดแฟร์ (Guangzhou Trade Fair)-ถนนปักกิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ (ต่อ) ( อิสระตามอัธยาศัย อาหารกลางวัน) ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ..เมนูเป็ดย่าง หลังอาหาร นำท่านจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง (ถนนคนเดิน) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าฝากคนทางบ้าน สมควรแก่เวลานำท่านสู่ที่พัก พักที่ Fortuna Foshan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ กวางเจา-พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น- อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ศูนย์ค้าส่ง- กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือเป็นบิดาของจีน ยุคใหม่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวจีน ให้รอดพ้นจากสังคม เดิมที่ล้าหลัง และ ระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง จากนั้นเข้าสู่ อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองกวางเจา ให้ท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มืชื่อเสียง กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) (อาหารจีนแคระ) หลังอาหาร นำท่านเลือกชมสินค้า ที่ระลึกของทางรัฐบาลจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศูนย์ค้าส่ง” (ตลาดยี่เต๋อ)สินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง เจาะลึกแหล่งค้าส่งสินค้าเมืองกวางเจา ศูนย์ค้าส่งอิเลคโทรนิค , ของเล่น , กิ๊ฟช็อป และอื่น ๆ ท่านจะได้เลือกซื้อ / ชมสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดในราคาโรงงาน * * * สมควรแก่เวลานำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินกวางเจา 23.20 น. ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยวบินที่ FD3649

01.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ