ทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 105 ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ 1 ห้อง) ราคาท่านละ 22,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 21,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 20,900.- บาท
พักเดี่ยว (ชำระเพิ่มท่านละ) 4,500.-บาท

อัตราค่าบริการรวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ โดยสายการบิน Emirates Airs (ชั้นทัศนาจร) – ภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ – ค่าที่พักตามที่ระบุตามโปรแกรม – ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม – ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ – ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ – ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม – ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000 บาท (4 วันทำการ) – ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยบริการตลอดการเดินทาง – บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/ทุกวัน

– ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

– ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก – ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 10-20 หยวน/วัน/คน – ค่าทำหนังสือเดินทาง – ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย – ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า และทำบัตรเข้าชมงาน 1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. นามบัตร (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ใบ

3. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้วจำนวน 3 ใบ

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ 5.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่าย 2 ใบ + ที่อยู่ 5.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

5.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท