ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลดัชแอร์ไลน์ (KLM)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

8-12 ก.พ. 55

26,900

25,900

24,900

6,800

22-26 ก.พ. 7-11, 14-18, 21-25 มี.ค

28 มี.ค. – 1 เม.ษ. 55

27,900

26,900

25,900

6,000

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด) -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ -ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง -ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) -ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ -ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) -ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000)  -ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง -ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน อัตรานี้ไม่รวม -ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด การเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา