ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ทาโรโกะ-ไทจง-ฮัวเหลียน 5 วัน (BR)

อัตราค่าบริการ                  
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)    ท่านละ 39,900.-  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ  39,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)   ท่านละ  39,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)  ท่านละ  38,900.-   บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ  8,000.- อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน 2.ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3.ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 4.ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 6.ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 7.ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 8.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต * 9.ค่าวีซ่าไต้หวัน ท่านละ 1,500 บาท อัตรานี้ไม่รวม 1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด  (ไม่รวมภาษีน้ำมันที่มีการ เปลี่ยนแปลง) 2.ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน ส่วนหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ 3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก, ค่าซัก รีด ฯลฯ เอกสารยื่นวีซ่า -หนังสือเดินทาง  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง -รูปถ่าย 2นิ้ว 2 รูป  อายุไม่เกิน 6 เดือน  ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน -สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) -สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น  (ปรับบัญชียอดล่าสุด)  ทุกหน้าทุกแผ่น -หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน                       1.ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ 2.เจ้าของบริษัท  :  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง 3.นักเรียน / นักศึกษา (อายุ 16 ปีขึ้นไป): หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (อายุ ต่ำกว่า 16 ปี): สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน -ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็น  ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย -ใบหย่า ( ถ้ามี )