ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน.. เที่ยวรอบเกาะ 5 วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป –– พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานวีรชน จงเลี่ยฉือ 06.00 น. คณะ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 08.25 น. เดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI066 13.00 น. เดินทางถึงท่า สนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษสุด กับร้านอาหารสุดอลังการ ด้วยดีไซน์ แหวกแนว ทุนสร้างกว่า 200 ล้านบาท “ อู๋เจี่ยว ”) นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาก เมืองหนึ่ง นักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามา ในเมืองนี้ จะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวที่รวมเอาความทันสมัยผสมผสานกับ สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ชั้นเลิศที่ให้ความรู้มากมาย ศิลปกรรมสมัยโบราณและสมัยใหม่ ที่นักท่องเที่ยวหาชมได้ทั่วเมือง วัดวาอารามและเป็น เมืองแรกเมืองหนึ่งของโลกที่มีอินเทอร์เน็ตไวร์ไฟร์ อยู่ทั่วทั้งเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีแฟชั่นที่ทันสมัย ร้านอาหารจีน นานาชนิด ไนท์มาร์เก็ตและแหล่งบันเทิงระดับ โลกมากมาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลก จากนั้นพาท่านไปชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุ และผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้น จากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆเหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonn? หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่เป็นเทคนิคที่แวดวงโลกอัญมณี หันมาสนใจมากขึ้น ซึ่งสามารถเรียกความสนใจจากดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ได้ไม่น้อยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีห้องแสดงหยกที่ล้ำค่า โดยเฉพาะ “หยกแกสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่” ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตรเป็นอันดับ 1 ของโลก “ หยกหมูสามชั้น” “งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง แม้แต่“ตราลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่” ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ที่นี่ได้รับการยอมรับ ในการจัดการที่ยอดเยี่ยม จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ 1 ใน 3 ของโลกที่มีการจัดการที่ดีที่สุด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ในการเดินทางมาชม และศึกษา “หัวใจ” ของวัฒนธรรมจีนโบราณ จากนั้นพาท่านชมอนุสรณ์สถานวีรชน จงเลี่ยฉือ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อชาติ ในสมัยปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู และรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่น จนถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ที่แห่งนี้เป็นที่สักการะดวงวิญาณ ของทหารจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น ผนังทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลางจะประดับ ด้วยรูปภาพ และเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ จุดเด่นของอนุสรณ์แห่งนี้คือ นักท่องเที่ยวสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหาร ที่ได้รับการฝึกอย่างเคร่งครัด แม้แต่ตายังไม่กระพริบ เป็นภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโดยทหารจะเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(พระกระโดกำแพง)

พักที่ โรงแรม COSMOS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ตำหนักหนาเทียนกง (เจ้าแม่ทับทิม) – ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเชม ตำหนักหนานเทียนกง หรือ ตำหนักเจ้าแม่ทับทิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ของไต้หวัน ซึ่งมีความศักดิ์สิทธ์มาก สร้างขึ้นเมื่อสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง ค.ศ. 1895 – 1945 หลังจากนั้นได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยเจียง ไคเช็ค ได้นำทองคำน้ำหนัก 200 กิโลกรัม มาหุ้มเจ้าแม่ทับทิมใหม่จนสวยงดงามอย่างปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม และพาท่านนั่งรถลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก มีความยาวถึง 12.9 กิโลเมตร กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปชม อุทยานทาโรโกะ (ไท่หรู่เก๋อ) ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของไต้หวัน ได้รับการยอมรับว่า เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพของภูเขา และแก่งหินอ่อน ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ได้แก่ ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง ทัศนียภาพเป็นหน้าผาสูงชัน ประกอบด้วยช่องเขา หุบเขาลึก มีลำธาร และน้ำตก ก้อนหินที่ถูกน้ำในลำธาร กัดกร่อนจนกลมมน มีลักษณะสวยงามดุจภาพวาด และยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย ทั้งวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และประเพณีที่มีมายาวนาน ในการสร้างสรรค์ศิลปะจากหินอ่อน เส้นทางจากปากทางเข้าอุทยานฯ จนถึงเทียนเสียง ซึ่งเป็นจุดแวะพักกลางอุทยาน เป็นถนนที่ตัดลัดเลาะคดโค้งไปมาตามแนวหน้าผาและหุบเขา ชมประตู “ ทาโรโกะจอร์จ ” ที่เป็นสัญลักษณ์ ของการเริ่มต้นถนนสายนี้ จุดชมวิวที่น่าประทับใจในเขตอุทยานได้แก่ ผานกนางแอ่น อุโมงค์เก้าโค้ง หอที่รำลึกฉางชุน น้ำตกหลูซุ่ย ทัศนียภาพของที่นี่จัดว่างดงามเป็นพิเศษแห่งหนึ่งของโลก ช่องเขาทาโรโกะ ถูกตั้งชื่อโดยชาวญี่ปุ่นในช่วงที่ปกครองไต้หวัน ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สุสานฉางซุน หน้าผาโพรงนกนางแอ่น ถ้ำเก้าโค้ง สะพานหินอ่อน ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พักที่ โรงแรม

GOLD COAST UNIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ผ่านไถตง – เกาสง – ตลาดหลิ่วเหอไนท์มาเก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางผ่านเมืองไถตง เมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางชื่นชมกับทัศนียภาพที่งดงามของชายฝั่งทะเลด้านมหาสมุทรแปซิฟิก กลางววัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเกาสง (หรือชื่อเดิมว่า “ ต๋าโก่ว ”) เป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ( *** เป๋าฮื้อ และ กุ้งมังกร *** ) จากนั้นพาท่านชม ไนท์มาร์เก็ตลิ่วเหอ (ลิ่วเหอเย่ซื่อ) ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเมืองเกาสงไม่ไกล เป็นตลาดที่มี ร้านค้าครบครันทุกรูปแบบ อาหารเลิศรสหลากหลาย สามารถหารับประทานได้ที่ตลาดลิ่วเหอ แห่งนี้ อาทิ สเต็กเนื้อ ซุปปลา อาหารทะเล และก๋วยเตี๋ยวพื้นเมือง(ต้านจ่ายเมี่ยน) อาหารทะเลซึ่งเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ สามารถหาซื้อได้ในตลาดนี้เท่านั้น นอกจากนี้ ท่านจะได้พบเห็น เกมส์ตกปลา ปาเป้า บันเทิงต่าง ๆ มีสินค้าพื้นเมือง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อีกมากมายในราคาเหมาะสม (ตลาดไนท์มาร์เก็ตของไต้หวันมีอยู่มากมายในแต่ละเมือง เป็นเสน่ห์ในยามค่ำคืนที่อยากให้ท่านได้สัมผัส ซึ่งคนไต้หวันมักถามนักท่องเที่ยวว่า มาไต้หวันแล้วได้ไป “เย่ซื่อ”ไหม มากกว่าได้ไปตึก 101 ซะอีก)

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย พักที่ โรงแรม พัก URBAN HOTEL 33 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เกาสง-อาหลี่ซาน-สุริยันจันทรา (ล่องเรือ) –วัดเหวินหวู่-ไถจง-ไนท์มาเก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ “ อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน ” เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน มีทางรถไฟโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ลาดผ่านตามแนวภูเขา จากสถานีต้นทางที่เมืองเจียยี่ บนระดับความสูง 30 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลจนถึงสถานีปลายทางบนยอดเขา ที่มีระดับความสูงถึง 2,216 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างทางพักดื่มชาเกาซาน เป็นชาที่มีชื่อเสียงของที่นี่ และชมสวนชาที่ปลูกอยู่ตามเชิงเขา เป็นทัศนียภาพที่สวยงามให้ท่านได้ถ่ายภาพ อีกทั้งระหว่างทางยังมีดอกซากุระ (บานในช่วงเดือนมีนาคม) เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่แสนเย้ายวนในอุทยาน ยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบภายในอุทยาน มีความสวยงามอย่างมากเป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำ จากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา เป็นทะเลสาบ ที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงาม ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น ส่วน เหนือของเกาะ มีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ ส่วนใต้ของเกาะกวงหัว มีลักษณะคล้าย พระจันทร์เสี้ยว ทำให้ตัวทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์ และพระจันทร์เสี้ยว จึงเป็น ที่มาของชื่อ สุริยัน-จันทรา ปัจจุบันทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน และมีชื่อเสียงยอมรับ ในระดับโลก การล่องเรือชมความ งามของทะเลสาบอย่างใกล้ชิด จะทำให้ท่านได้สัมผัสกับความงดงามเพิ่มขึ้น เป็น สถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวันรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมี จุดสำคัญที่ท่องเที่ยว มากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่ง ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้า วัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยในระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชม ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะ ไต้หวันเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจาก ทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของ เกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาด ไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อป ปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ โรงแรม PLAZA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ไถจง-รถไฟหัวจรวด-เหย่หลิว-ตึกไทเป 101-SHOPPING ซีเหมินติง-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว พาท่าน นั่งรถไฟหัวจรวด โดยรถไฟนี้นอกจากสะอาด กว้างขวางและมีความเร็วถึง 300 กม./ชั่วโมง สร้างด้วยการนำเทคโนโลยี ของทั้งญี่ปุ่น เยอรมัน และอีกหลายประเทศนำมาประยุกต์ จากนั้นนำท่านเดินทางชม เหย่หลิ่ว จุด เหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มี ชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดกร่อน ของ น้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือก โลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิด การทับถมของแนวหินตามชายฝั่ง ในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อน ทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่น มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “ เศียรราชินี ” กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (**ซีฟู๊ด**) นำท่านเดินทางขึ้นตึกที่สูงที่สุดในโลก ตึกไทเป 101 และศักยภาพทางเทคโนโลยีของ ไต้หวัน สัญลักษณ์ใหม่ของเมืองไทเป ตึกมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบ โดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรม มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิม กับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสาน สัญลักษณ์อัน เป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำ ยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน มีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนัก กว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารสั่นไหวไปมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหว สามารถรองรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สูงถึง 7.6 ริกเตอร์ และมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุด ในโลกด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที นอกจากจะเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทั่วไทเปอีกด้วย บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยัง เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้า และช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่ง ภายในตัวอาคารยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าในยามค่ำคืน เราจะมองเห็นตัวอาคารสาดส่องด้วยแสงไฟสีน้ำเงินและสีเขียว ซึ่งมองเห็นได้จากทั่วทุกมุมของเมืองไทเป (ท่านใดต้องการชมวิวที่ชั้น 89 ต้องเพิ่มเงิน 430 NTD / ท่าน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านซีเหมินติง (ximending Circle) ย่านถนนคนเดิน แหล่ง ช้อปปิ้ง กิน เที่ยวที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเรา ก็คงเทียบได้กับย่าน สยามสแควร์ ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่นรุ่นใหม่ทันสมัย ให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง ยังเป็นโซนจุดที่มีอาหารหลากหลายให้ นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ ทั้งในแบบของทานเล่น จากบรรดารถเข็น ทั้งหลาย ที่ตั้งเรียงรายไปตามแนวถนนคนเดิน รวมไปถึงร้านอาหารทั้งสไตล์ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี และ อาหารตะวันตกที่เป็นที่นิยมของบรรดา วัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงร้านอาหารไทย ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้อาหารชาติอื่นๆ (อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง) 20.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 22.30 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 065

01.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..