ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซัน ทาโรโกะ, เย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่สปาอโรมา 6 วัน 5 คืน (TG)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

4-9 พ.ค.     

35,900

34,900

33,900

7,000

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ 2.ประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด) 3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 4.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 5.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 6.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 7.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 8.ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) 9.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ 10.วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000)  11.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน อัตรานี้ไม่รวม 1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม หนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของ มีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา