ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน, อุทยานเย๋หลิ่ว,แช่น้ำแร่อโรมา 5 สี, ตลาดโบราณจิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน (CI)

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง
ตามรายการ

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม

14-18/21-25 ก.ย. 54
1-5 /9-12 ธ.ค.54

29,900 บาท

ลด 1,000 บาท

ลด 2,000 บาท

6,000

28 ธ.ค.-1 ม.ค.55
 31 ธ.ค.-4 ม.ค.55

32,900 บาท

ลด 1,000 บาท

ลด 2,000 บาท

30 ธ.ค.-3 ม.ค.55

33,900 บาท

ลด 1,000 บาท

ลด 2,000 บาท

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
ไป – กลับ

ลด 7,500 บาท

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  -ค่าวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน (กรณีที่ลูกทัวร์มีแล้วเราหักคืนให้ท่านละ 1,800 บาท) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ -ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต อัตรานี้ไม่รวม -กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด -ค่าทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,   ค่าซักรีดฯลฯ -ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% เอกสารในการทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย -หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน -รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาวหน้าใหญ่ -สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด -หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ -หากเป็นนักศึกษาต้องขอหลักฐานการศึกษา , หลักฐานการงาน , และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง -หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ปัจจุบัน) -กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หมายเหตุ : สามารถยื่นวีซ่าออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในกรณีที่มีวีซ่าของประเทศ ออสเตรเลีย,

นิวซีแลนด์, ยุโรป, ประเทศในกลุ่มเชงเกน, อเมริกา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น ฯลฯ และยังไม่หมดการอายุการใช้งาน