ทัวร์ในประเทศ เขาค้อ-ทุ่งแสลงหลวง-น้ำหนาว

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-พิษณุโลก 06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่เสริฟอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม 10.00 น. ชมวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ ประดิษฐานสิ่งสำคัญต่างๆ ได้แก่ เจดีย์ศรีพุทธคยาเฉลิมพระเกียรติ, เจดีย์ศรีมหาราช, พระภควัมบดี เป็นต้น 12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านเขาทราย 13.30 น. เดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก 15.30 น. ชมสวนป่าเขากระยาง ที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ในบริเวณมีน้ำตกปอย ที่เกิดจากลำน้ำเข็กไหลผ่าน ผาสูงกว้างหลายสิบเมตร เกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สวยงาม 17.00 น. เข้าพัก ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท

วันที่สองของการเดินทาง เขาค้อ-ทุ่งแสลงหลวง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

08.00 น. สู่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

09.00 น. ทุ่งแสลงหลวงมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าสะวันนาที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 5,000 ไร่ เป็นเนินน้อย ใหญ่สลับกันเป็นคลื่นบ้างก็เป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยป่าสน และป่าเบญจพรรณ ในช่วงฤดู แล้ง ทุ่งหญ้าเป็น สีเหลืองทอง ดูสวยงามแปลกตา 10.30 น. นำท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเขาค้อ 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. ชมหอสมุดนานาชาติเขาค้อ แหล่งรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพรรณไม้มากที่สุดแห่งหนึ่ง ใน บริเวณเดียวกันมีห้องพิพิธภัณฑ์ แสดงเครื่องใช้สมัยโบราณทั้งของไทยและต่างชาติ ด้านขวาของ อาคารหอสมุด ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา บริเวณส่วนทางเข้าตกแต่ง ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม

14.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และภาพถ่ายเหตุการณ์ปฏิบัติการสู้รบ

และมีจุดชมวิวสวยงามอีกมุมหนึ่งของเขาค้อ 15.30 น. ชมอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจ พลเรือน ในสมรภูมิ เขาค้อ บริเวณโดยรอบเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง 16.30 น. แวะชมพืชผักผลไม้ ที่ ไร่ บี.เอ็น. 17.30 น. เข้าที่พัก 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท

วันที่สามของการเดินทาง อช.น้ำหนาว-เพชรบูรณ์-กรุงเทพฯ

06.30 น. รับประทานอาการเช้าที่รีสอร์ท 07.30 น. สู่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 08.30 น. อช.น้ำหนาว เป็นป่าผืนใหญ่ที่รวมพรรณไม้หลายประเภท โดยเฉพาะป่าสนเขา น้ำหนาวได้ชื่อว่า เป็นป่าสนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ บรรดาป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ จะเปลี่ยนสีใบตามอากาศที่แห้งแล้งเป็นสีเหลืองแดง ซึ่งดูสวยงามไปอีกแบบ แล้วพาคุณสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพียง 1 กม. ที่สะดวกสบาย แต่มากด้วยธรรมชาติที่น่าสนใจ ทั้งป่าไผ่ ปรง ป่าดิบ อีกทั้งนกและสัตว์ป่า 10.00 น. เดินทางกลับ

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ โรงแรมโฆษิต

17.30 น. กลับถึงกรุงเทพฯ ส่งคณะท่าน ณ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ