ทัวร์โมรอคโค คาซาบลังก้า มาราเกช อิเฟรน เฟซ เมคเนส ราบัต 7 วัน


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านๆ ละ   59,900  บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ           5,500  บาท

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ BKK-DOH-CMN-DOH-BKK ชั้นประหยัด โดยสายการบิน -ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุในรายการระดับ 4 ดาว จำนวน 4 คืน -ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับผู้ชำนาญทาง ในการนำเที่ยวตามรายการ -เจ้าหน้าที่จากเมืองไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ -ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาทตามเงื่อนไข -ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค

-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 3 และ 2 usd ต่อคนต่อวัน -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่จะให้ตามการให้บริการ -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษในโรงแรม ฯลฯ -ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีบริการ 3%