ทัวร์แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Malaysia Airlines

อัตราค่าบริการ                  
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน  อัตราท่านละ   92,000   บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 3 ท่าน  อัตราท่านละ   90,000   บาท 
พักห้องเดี่ยว    เพิ่มท่านละ     12,000   บาท

อัตราค่านี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES  และภายในโดยสายการบิน SOUTH AFRICAN AIRLINE   รวมภาษีสนามบิน และประกันการเดินทาง -ค่าโรงแรมที่พักพร้อมอาหารเช้า โดยจัดให้พักห้องละ 2 ท่าน  -ค่าอาหารมื้อเที่ยง และค่ำ พร้อมอาหารเมนูพิเศษตามที่ระบุในรายการ -ค่ารถรับส่งตามที่ระบุในรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ -บริการของหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ                       -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ -ค่าทิปพนักงานขับรถ อัตรานี้ไม่รวม -ค่าระวางขนส่งที่สายการบินเก็บเพิ่มเนื่องจากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และพนักงานขนกระเป๋าที่โรงแรม -ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%