ทัวร์แคนาดา 9 วัน 6 คืน (CX)

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

14 – 22 พ.ค. 54 09 – 17 ก.ค. 54 17 – 25 ก.ย. 54

15 – 23 ต.ค. 54

139,990

124,990

20,000

อัตรานี้ไม่รวม -ค่าหนังสือเดินทาง -ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา -ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้ -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าทิปคนรถ ( 2 USD ต่อวันต่อคน )