ทัวร์แคนาดา อเมริกาตะวันออก 8 วัน 5 คืน (CX)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) พร้อมชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 และตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว นำท่านอิสระได้ช้อปปิ้ง ที่โรงงาน corning Glass โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอที่เมืองคอร์นนิ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้ว ไม่ว่าจะเป็น จานชาม ของ Correll ที่ตกแล้วยากต่อการแตก, ของประดับต่างต่างที่สวยงามที่ทำมา จากแก้ว นำทุกท่านเดินทางไป Fashion Outlets Niagara Falls ไนแองการ่า เอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้ง ที่เดินสบายและมีสิ้นค้ามากมายในอเมริกา โดยมีร้านค้าประมาน 110 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่าง ไม่น่าเชื่อและสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไป จนถึงแบรนด์เนมอาทิ เช่น Coach, Nike, Burberry, GAP, Oakley, Samsonite,  Perfumania, Hugo Boss, Kenneth Cole  และอื่นๆอีกมากมาย เที่ยง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย บ่าย นำท่านสู่ น้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุด และมี อาณาบริเวณคาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ อเมริกา และ แคนาดา ระหว่างทางท่านจะได้ชม ทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติและทะเลสาบ ”ออนตาริโอ” อันงดงาม จากนั้นให้ท่านได้ อิสระกับการเดินถ่ายรูปที่น้ำตกไนแองการ่า และ ชมจุด สวยที่สุดของน้ำตกที่เป็นรุปเกือกม้า ที่เรียกว่า Table Rock ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าเช็คอินที่โรงแรม Raddison หรือเทียบเท่า