ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา สวิตเซอร์แลนด์แดนภารตะ

อัตราค่าบริการ

วันที่ 5-11 เม.ย. / 13-19 เม.ย. / 27 เม.ย.–3 พ.ค. 2555

ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 

39,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ 9,000  บาท วันที่ 5-11 พ.ค. /1-7 มิ.ย. 2555

ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

35,900  บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ  5,000อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้ -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย  หนังสือเดินทางไทย -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ -ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี -ค่าค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต อัตรานี้ไม่รวม -ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่วนเกิน ลูกค้าต้องจ่ายเอง -ค่าทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) -ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันละ 2US และคนขับรถ วันละ 2US