ทัวร์เวียดนาม ใต้ โฮจิมินห์ – ดาลัท 4 วัน 3 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – นั่งรถสามล้อพื้นเมือง 12.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก แถวแอล ( L ) เคาน์เตอร์สายการบินเวียดนาม เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ด้านเอกสารและสัมภาระ 14.00 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบิน ที่ VN 850 15.30 น. เดินทางถึง นครโฮจิมินห์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคา สูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชมความงดงามของ สถาปัตยกรรมตะวันตก ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชมความคลาสสิค ของนครโฮจิมินห์ยามเย็น โดยนั่งรถสามล้อพื้นเมือง หรือ ซิโคล่ (1 ท่านต่อ 1 คัน) ท่านจะได้สัมผัสชีวิตของชาวเวียดนาม และสถาปัตยกรรมที่สวยงามระหว่างตะวันตก และตะวันออกซึ่งผสมผสานเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พร้อมล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไซ่ง่อน นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMARA HOTEL, HOCHIMINH หรือเทียบเท่า

วันที่สอง โฮจิมินห์ – ดาลัท – น้ำตกเพร็นน์ – พระราชวังเบ๋าได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม วิว – เจดีย์ตรึกลาม

– ล่องเรือทะเลสาบเตรียนลาม

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ( แบบกล่อง ) 07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัท โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN 464 08.25 น. ถึงสนามบิน เมืองดาลัท หรือ ปารีสน้อยแห่งเวียดนาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเพร็นน์ เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองดาลัท ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ บริสุทธิ์พร้อมชมความงามของธรรมชาติ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เป็นระบบกระเช้า ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม ท่าน จะได้ชมวิวทั้งเมืองดาลัดซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม นำท่านนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดตึ๊กลาม วัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1993 แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานา พันธุ์ ชม ทะเลสาบเตวียนลาม ทะเลสาบใหญ่ที่กั้นไว้ด้วยขุนเขาใหญ่น้อย และตื่น ตากับทิวสน ที่เป็นสนพันธุ์ที่หาดูได้ยาก ชม พระราชวังเบ๋าได๋ หรือพระราชวังฤดู ร้อน อดีตเป็นที่พระราชวังของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋ องค์สุดท้ายของราชวงศ์เหงียน สร้าง ขึ้นในปี ค.ศ. 1933 ภายในพระราชวังได้แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องทำงาน, ห้อง บรรทม, ห้องรับแขก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL DALAT HOTEL , DALAT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ดาลัท – โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – อุโมงค์ขูจี

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 08.45 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN 465 09.25 น. ถึงสนามบิน นครโฮจิมินห์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน สนุกสนาน กับการจับจ่ายสิ่งที่น่าสนใจ ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ ท่านช็อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและ อาหารแห้ง, ผักและผลไม้สด, ไม้แกะสลัก,เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิดในราคา ย่อมเยาไว้เป็นที่ระลึก กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ขูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกง ที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว ในสมัย ที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตร จาก นานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาว เวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยัง เคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่าย และวิดีโอของเหตุการณ์จริง ในช่วงของการเกิดสงคราม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ นครโฮจิมินห์ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMARA HOTEL, HOCHIMINH หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โฮจิมินห์ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 11.35 น. ออกเดินทางจากนครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่VN 851

13.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ