ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

05.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 07.45 น.ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 560 09.35 น.เดินทางถึงสนามบินสนามบินนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาว นานถึง 1,000 ปี นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหาร ย้อนรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามของวีรบุรุษและ วีรสตรีที่เสียสละ ชม อาวุธสงคราม ทั้ง รถถัง เครื่องบิน ระเบิด ซากปรักหักพังที่สงครามได้หลงเหลือไว้ ให้เป็นอนุสรณ์เตือนใจว่าสงครามมีแต่ความสูญเสียไม่เคยให้ประโยชน์แก่ผู้ใด เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร HOI DO เมนู : สลัด, กุ้งชุบแป้งทอด, ไก่อบพริก, ปลาผัด ซอสมะเขือเทศ, หมูย่าง, นักเก็ตหมู, ซุปผัก, ผัดผักตามฤดูกาล, ข้าวสวย, ผลไม้ บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามใจกลางกรุงฮานอย มีประวัติ ว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลังจากปลด ปล่อยประเทศให้ เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมา คาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ  เชิญท่าน นมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามที่สามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่13 ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามใจกลางกรุงฮานอย มีประวัติ ว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่ พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลังจากปลด ปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือ ไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของ พระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามที่สามารถ กอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่13 หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, ของที่ระลึก เป็นต้น ในย่านถนนเก่า 36 สาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร THANG LONG เมนู : เฝอไก่, ยำหูหมู, ปอเปี๊ยะเมืองเว้, บาร์บีคิว หมึกและกุ้ง, กุ้งพันอ้อย, ปลาทอด, เส้นหมี่หมูย่าง, เป็ดทอดซอสส้ม, ผัดผักตามฤดูกาล, ต้มยำสไตล์ เวียดนาม, ข้าวสวย, ผลไม้ ชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนา ยามว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นศิลปะที่หาชมได้ยากและไม่เป็นที่เปิดเผยในวิธีการแสดงเป็นศิลปะการ แสดงบอกเล่าเรื่องราวของตำนานเวียดนามพื้นเมืองและประวัติศาสตร์ และยังมีวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลง ประกอบเพื่อให้เกิดความบันเทิงเริง ใจได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FORTUNA HOTEL, HANOI 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า