ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)

อัตราค่าบริการราคาพิเศษ
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 12,900 บาท
ราคาพิเศษของคุณแม่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 9,999 บาท
เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 12,000 บาท
ราคาเด็ก ไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 11,100 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,900 บาท ** ขอสงวนสิทธิ์ให้กับคุณลูกที่พาคุณแม่เที่ยวเท่านั้น (ต้องเดินทางเป็นคู่) **

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย – ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 3 คืน – ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ – ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ – อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ – ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางในกรณีที่เสียชีวิต 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท (วงเงินคุ้มครองบุคคลอายุตั้งแต่ 15-75 ปี / สำหรับผู้ที่อายุไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ระบุ จะได้ความคุ้มครองเป็นครึ่งหนึ่งของเงินคุ้มครองที่ระบุ) – น้ำหนักสัมภาระ LOAD ใต้ท้องเครื่องไม่เกินท่านละ 15 ก.ก. และ สัมภาระที่นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก.

อัตรานี้ไม่รวม

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % – ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ – ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม – ค่าบริการ LOAD สัมภาระที่น้ำหนักเกินจากที่ระบุไว้ – ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม