ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง – นิงบิงห์ 3 วัน 2 คืน (QR)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 14,900  บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) มีเตียงเสริม  13,900  บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ไม่มีเตียงเสริม  12,900 บาท
พักเดี่ยว  เพิ่มท่านละ 2,000  อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ  ฯ – ฮานอย – กรุงเทพฯ // • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมที่พัก  2  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ // • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // • ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลง ไว้กับบริษัทประกัน// • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) // • ค่าน้ำหนักสัมภาระ ขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม // • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง //
ค่าบริการนี้ไม่รวม + ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ) +ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุ ในรายการทัวร์ -ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ