ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (QR)

อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)    9,999   บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  9,999    บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   9,999    บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   2,500อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย– กรุงเทพ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ – ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 2 คืน – ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ – ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ – อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ – ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) -ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
อัตรานี้ไม่รวม – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % & 3 % –  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ – ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม