ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามและ บรรยากาศอันแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินของเวียดนาม” สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งตระหง่าน เสียดยอด เรียงรายกว่า 2,000 เกาะ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การ ยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 ชมความงามของถ้ำหินงอกหินย้อยอันตระการตา ที่ถ้ำสวรรค์ จากนั้นเชิญท่านดื่มด่ำกับความงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปลักษณ์แห่ง จินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะแมว เป็นต้น กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน SEAFOOD สดๆ บนเรือ พร้อมเมนูพิเศษเพิ่มเติม บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถึง 1,000 ปี ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามใจกลางกรุงฮานอย มี ประวัติ ว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลัง จากปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบ วิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหาย ลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอู และเจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้า ชาวเวียดนามที่สามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่ 13 จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, ของที่ระลึก เป็นต้น ในย่านถนนเก่า 36 สาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่าง จากการทำไร่ทำนา เป็นศิลปะที่หาชมได้ยากและไม่เป็นที่เปิดเผยในวิธีการแสดงเป็นศิลปะ การแสดงบอกเล่าเรื่องราวของตำนานเวียดนามพื้นเมืองและประวัติศาสตร์ และยังมีวงดนตรี พื้นเมืองบรรเลงประกอบเพื่อให้เกิด ความบันเทิงเริงใจได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL, HANOI 3 ดาว

หรือระดับเทียบเท่า