ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน โดยสานการบินกาตาร์ (QR)

ผู้ใหญ่

เด็กพักกับผู้ใหญ่
(2-12 ขวบ)

เด็ก มีเตียง
(2-12 ขวบ)

เด็ก ไม่มีเตียง
(2-12 ขวบ)

พักเดี่ยว  

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางสำหรับกรุ๊ปจำนวน 15 ท่านขึ้นไป **
อัตราค่าบริการนี้รวม  -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยกาตาร์แอร์เวย์ (QR) -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน -ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าใช้จ่ายของหัวหน้าทัวร์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง -ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท -น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน -ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น -ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ -ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง -ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารในการเดินทาง

-หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย