ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน โดย FD (ไฟลท์สวยไปเช้ากลับเย็น) vietnam hanoi halong bay

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน 04.30 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 06.55 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ FD 3700 08.40 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัว เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่าน ตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวง ของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มี ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี เช้า บริการอาหารเช้า เฝอ (ก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม) ณ ภัตตาคาร นำท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับร้อยปี เป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัด ประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์ ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่ง จังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชมโดยรถโค้ช ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถี ชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรม และนาข้าวเขียวขจี ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน (NIGHT MARKET) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย ที่พัก โรงแรม BLUE SKY HOTEL (ระดับ 3 ดาว)

วันที่ 2 ฮาลอง – ล่องเรือ – ถ้ำสวรรค์ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกร โบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมืองครั้งดึกดำบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและ สมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จาก องค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วย เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะ ต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบ ไปด้วยเกาะเล็ก เกาะ น้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านเข้าชม ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายใน ถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ ท่านจินตนาการ ชม กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ นครหลวงฮานอย โดยระหว่างทาง นำท่านแวะชมศูนย์หัตกรรม ของคนพิการที่เมืองไหเยือง (Hai Duong) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย เป็นของฝากคนทางบ้าน และยังเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วย .. ถึงเมือง ฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มี ตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนาม ทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนาม ได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถ เอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิด ความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้ คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ ได้รับดาบ มานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้ บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความ เชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ แห่งนี้มาเป็นเวลาช้า นาน ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสาน กับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอ เรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกล่าวถึงเมือง หลวงฮานอย **หมายเหตุ การแสดงหุ่นกระบอกวันหนึ่งมีหลายรอบ สามารถสลับเวลา การเข้าชมได้ขึ้นอยู่กับการจอง** ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่พัก โรงแรม VESNA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) วันที่ 3 ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ทะเลสาบ ตะวันตก- เจดีย์เฉินกว๊อก

–พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโส ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายใน ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมเขตบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปีเป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว กลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรู้ เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคาร มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ จัดแสดงงานศิลปะ และ ภาพถ่ายต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯเคยทำเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งมี ห้องจัดนิทรรศการ, ห้องสมุด,ห้องวิจัย และห้องประชุม กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ จัดแสดงถึงประวัติศาสตร์เวียดนามทุกสมัย เป็น โบราณวัตถุ อาทิ กลองสำริด รูปปั้น เครื่องถ้วยชามต่างๆ รวมถึงมีห้องจัดแสดงของใช้ สิ่งของต่างๆของกษัตริย์13พระองค์ แห่งราชวงศ์เหวียน จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบ ตะวันตก ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย ชม เจดีย์เฉินกว๊อก เป็นหนึ่งใน เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม มีแผ่นศิลาจารึกที่มีอายุตั้งแต่ปี ค.ศ.1639 เล่าถึง ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเจดีย์นี้ จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มี สินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อ เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 20.55 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3705

22.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ