ทัวร์เวียดนาม นครโฮจิมินห์-เมืองตากอากาศหวุงเต่า-อุโมงค์กู๋จี 4 วัน 3 คืน (QR)

อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)   12,500 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  12,500  บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 12,000  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  3,000  บาท

12-15 เมษายน 2555
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)   13,900 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 13,500 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 12,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  3,000อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ – ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 3 คืน – ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม – ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ – อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ – ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคุ้มครอง) อัตรานี้ไม่รวม – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % & 3 % –  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ – ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม –  ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ –  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม