ทัวร์เวียดนามใต้ – โฮจิมินห์ – ดาลัด – มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (QR)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ  18,500   บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) มีเตียงเสริม   17,500  บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ไม่มีเตียงเสริม  16,500  บาท
พักเดี่ยว  เพิ่มท่านละ    3,000อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ  ฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ // • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในดาลัด -โฮจิมินห์ // • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ // • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ ระบุในรายการ // • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน// • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) // • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม // • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำ เที่ยวตลอดการเดินทาง // ค่าบริการนี้ไม่รวม + ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ) +ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุ ในรายการทัวร์ -ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ