ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน (QR)

( อัตราค่าบริการนี้สำหรับกรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป )

โฮจิมินห์ –มุยเน่- ดาลัท 4 วัน  (QR)

มี.ค.-ก.ค.55

5-8/12-15 เม.ย.55
3-6 พ.ค.55

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

17,900.-

18,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

17,900.-

18,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

16,900.-

17,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

15,900.-

16,900.-

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

3,500.-

3,500.-

หมายเหตุ

  (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคา ที่กำหนดไว้) อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วโดยสาร QR ไป -กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร ) -ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ดาลัท-โฮจิมินห์ -ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ -ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ -ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม -ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ -ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ  -ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต อัตรานี้ไม่รวม -ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ -ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ -ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี) เอกสารประกอบการเดินทาง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศ เวียดนาม เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน )

ไม่ใช้รูปถ่าย