ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน (QR)

( อัตราค่าบริการนี้สำหรับกรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป )

ฮานอย – ฮาลองเบย์  3 วัน 2 คืน (QR)

ก.ค.-ธ.ค.55

31 ธ.ค.55-2 ม.ค.56

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

12,999.-

13,999.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่   1 ท่าน

12,999.-

13,999.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่   2 ท่าน
(เสริมเตียง)

12,500.-

13,500.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่    2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)

12,000.-

13,000.-

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

2,500.-

3,500.-

หมายเหตุ

  (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมัน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้) อัตรานี้รวม 1.ค่าตั๋วโดยสาร สายการบินการ์ต้าร์ (QR) ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร ) 2.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 3.ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 4.ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม 5.ค่ารถโคชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ 6.ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 7.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม 1.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ 2.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน 3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ 4.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ 5.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว 6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี) เอกสารประกอบการเดินทาง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย