ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินเวียดนาม 4 วัน 3 คืน (FD)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ชม สุสานท่านโฮจิมินห์  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1973 ชมร่าง ของรัฐบุรุษอาวุโส ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดี อยู่ในโลงแก้ว ภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (จะปิดทุกวันจันทน์, ศุกร์ และงดเข้าภายในอาคารสุสานช่วงเดือน ตุลาคม–ธันวาคม ของทุกปี เพื่อที่จะทำการอาบน้ำยา และบูรณะแต่สามารถถ่ายรูปได้ด้านหน้า) ชม เขตบ้านพักของท่านโฮจิมินห์ ที่อยู่อาศัยของท่านซึ่งครั้งหนึ่ง ใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม และ นำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว เป็นที่เคารพสักการะของชาว เวียดนามมาแต่โบราณจวบจนกระทั่งปัจจุบัน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  สถานที่แสดงประวัติการ เดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคารมีการจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ จัดแสดง งานศิลปะและภาพถ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดี เคยกระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ พร้อม ทั้งยังมีห้องจัดนิทรรศการ,ห้องสมุด,ห้องวิจัย และห้องประชุมขนาดใหญ่ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำชม วัดจอหงวน หรือวิหารวรรณกรรมวัดที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สถานที่ สอบแข่งขันของเหล่าบัณฑิตเพื่อเข้ารับราชการปัจจุบันเปลี่ยนสภาพเป็นวัดที่นักเรียน นักศึกษาชาว เวียดนามมาขอพรก่อนการสอบ นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าฮานอย สำหรับทะเลสาบนี้ มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต ได้นำดาบวิเศษซึ่งนำมาต่อสู้กับพวกหมิง จนสามารถ ปลดปล่อยประเทศให้อิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้เต่าศักดิ์สิทธิ์ และกล่าวกันว่าเต่าได้ขึ้นมาฉกดาบไปจากหัตถ์ของพระองค์ แล้วหายไปในทะเลสาบ อันเป็นเหตุให้ทะเลสาบ แห่งนี้มีชื่อว่า  “ทะเลสาบคืนดาบ” ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ สามารถข้ามไปยังฝั่งวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็น เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย ด้านในมีบรรยากาศร่มรื่นและมีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน จากนั้นให้ท่าน เดินเล่นผ่อนคลาย ย่านถนนเมืองเก่า 36 สาย โดยแบ่งเป็นแยกต่าง มีร้านค้าขายของที่ระลึก ราคาย่อมเยาว์ เหมาะแก่การเป็นของกำนัล ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน จนได้เวลาพอสมควร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Thien Thai Hotel ระดับ 3 ดาว (เมืองฮานอย) หรือเทียบเท่า