ทัวร์เวียดนามกลาง มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน 6 วัน 5 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

อัตราค่าบริการต่อท่าน               
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                 8,900.-           บาท
เด็กต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง                 7,900.-           บาท
เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง             6,900.-           บาท
ห้องพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                           2,500.-   หมายเหตุ  : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่กรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม -ค่ารถเช่าเหมาไป-กลับ จากกรุงเทพฯ (รถโค้ชปรับอากาศ) -ค่าอำนวยความสะดวก ที่ด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง ไทย – ลาว – เวียดนาม -โรงแรมที่พักจำนวน 3 คืน (พักห้องคู่) -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อำนวยความสะดวกตามรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ -ค่ายานพาหนะนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ -ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ตามรายการ -ค่าล่องเรือแม่น้ำหอม -บริการน้ำ และผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง -ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลคณะจากกรุงเทพฯ 
อัตรานี้ไม่รวม : -ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย Thai passport ได้รับการยกเว้นวีซ่า) -ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา -ค่าทิปพนักงาน ต่าง ๆ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)  เอกสารที่ใช้ในการเข้าประเทศเวียดนาม (สำหรับคนไทย)

-หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่าง และ มีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง