ทัวร์เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 6 วัน โดยสายการบินไทย (TG)

อัตราค่าบริการ

เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 6 วัน (TG)

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

เม.ย.-มิ.ย.

เม.ย.-มิ.ย.

ผู้ใหญ่ ท่านละ

67,900

28,300

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

62,900

28,300

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

54,900

22,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

50,900

21,300

ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,500

5,500

อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-บรัสเซลล์ // ปารีส-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ -ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี -ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ -ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า -ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท -ค่าทิปพนักงานขับรถ -ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็น
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 54 อัตรานี้ไม่รวม -ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) -ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ -ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว -ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หากมี หรือค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่พาคณะไป ประมาณ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน -สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม -ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า หากมี -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าประกันอื่นๆที่ผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม