ทัวร์เนเธอร์แลนด์- ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน 9 วัน โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)

วันแรก กรุงเทพฯ 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้าน สัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง 23.35 น. เครื่องบินออกจากกรุงเทพสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 61

วันที่สอง อีสตันบูล-อัมสเตอร์ดัมส์-ล่องเรือหลังคากระจก-รองเท้าไม้ (-/กลางวัน/เย็น)

06.00 น. ถึงกรุงอีสตันบูล ประเทศตุรกี ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) 08.00 น. เครื่องบินออกจากกรุงอีสตันบูลสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK1951 10.35 น. ถึงสนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำคณะผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่บรรยากาศ แห่งการล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือน แบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือน ที่จอดอยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง เรือหลังคากระจกลัดเลาะไปตามลำคลองต่างๆ เพื่อชมชีวิตความเป็นอยู่ และสถานที่สำคัญ ของเมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านไปชมโรงงานรองเท้าไม้ อันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวดัชต์ภาคภูมิใจ แวะชมโรงงานเจียระไนเพชรที่ดีสี่สุดของโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่จตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยว ชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจตุรัส และถนนแห่งโลกีย์กลางกรุง Red Light District 19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ CROWN PLAZA SCHIPPOL HOTEL หรือเทียบเท่า – อัมสเตอร์ดัม

วันที่สาม สวนดอกไม้โคเคนฮอฟ –วอเตอร์ลู-ปารีส (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 08.00 น. นำท่านชมงานเทศกาลดอกไม้ ที่สวนโคเคนฮอฟ สวนทิวลิปที่สุดที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมวิวัฒนาการเพาะพันธุ์และดูแล ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม ชมดอกทิวลิป ดอกลิลี่ เดฟฟาเดล กาดิโอรัส และอื่น ๆ อีกมากมายนับล้าน ล้านดอกที่ได้จัดไว้ในสวนอย่างสวยงาม รวมทั้งการจัดสวนดอกไม้ ของแต่ละประเทศทั้งจากเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรียเลีย มี เวลาเดินชมเต็มอิ่ม 12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศส (345 ก.ม.) ผ่านเมืองวอเตอร์ลู สมรภูมิรบที่ตอกย้ำความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสเมื่อสมัยนโปเลียนครองอำนาจ 19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พักค้างคืน ณ MERCURE DELA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า –ปารีส

วันที่สี่ พระราชวังแวร์ซาย-หอไอเฟิล- จัตุรัสคองคอร์ด-ประตูชัย-ล่องเรือ (เช้า / กลางวัน / เย็น )

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายน์เพื่อเข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์อดีตพระราชวังในยุคสมัยของ พระเจ้าหลุยส์ที่14ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย นำท่านชมภายในพร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจก ที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังของพระราชวัง พระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญมาก เมื่อ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ขึ้นครองบัลลังก์ มีประสงค์ที่จะสร้าง พระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี พ.ศ. 2204 ใช้เงินทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์ คนงาน 30,000 คน และใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2231 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว เป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก ภาย ในแบ่งออกเป็นห้องๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ชมเมืองปารีส ชมหอไอเฟิล ณ จตุรัสทรอกาเดโร จุดที่ถ่ายภาพหอไอเฟิลได้สวยที่สุด ชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ถนนชองเอลิเซ่ที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ โดมอินวาลิดสถานที่เก็บพระศพ จักรพรรดินโปเลียน ชมโบถส์นอร์ทเธอดัมส์ ริมแม่น้ำแซนต์ ศิลปะโกธิคอายุกว่า 700 ปี ช๊อบปิ้ง ร้านสินค้าปลอดภาษี 18.00 น. นำท่านล่องเรือ BATEAUX MOUCH ตามแม่น้ำแซนต์ใจกลางกรุงปารีส ผ่าน ทัศนียภาพอันสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอาทิเช่น โบถส์นอร์ทเธอดัมส์ พิพิธภัณฑ์ลูฟธ์ หอไอเฟิล และอื่น ๆ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน ท่านเข้าที่พักโรงแรม MERCURE DELA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า – ปารีส

วันที่ห้า TGV – ดีจอง- ลูเซิน์ (สวิส)-ทะเลสาบลูเซิร์น-สะพานไม้-สิงโตหมอบ (เช้า/กลางวัน/ เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 08.00 น. นำคณะเดินทางสู่สถานี Gare de Lyon 10.28 น. รถไฟ TGV ออกเดินทางสู่เมืองดีจอง 325 กม. ( ใช้เวลา 1.37 ชม ) ระหว่างทางชมแหล่งเพาะพันธ์องุ่น 12.05 น. ถึงสถานีรถไฟเมืองดีจอง จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหาร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 350 กม. เป็นเมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิตเซอร์แลนด์ ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน เป็นงานปฏิมากรรมที่สวยงาม อนุสาวรีย์นี้เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวลูเซิร์นสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน และเป็นเกียรติ แก่ทหารสวิสที่ต้องไปเสียชีวิตในการรบที่ฝรั่งเศส ชมสะพานไม้คาเปลริมทะเลสาบแสนสวย และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการได้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี อาทิ นาฬิกาสวิส, นาฬิกากุ๊กกู, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์ , ช้อคโกแล็ต และอื่นๆอีกมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ASTORIA LUCERNE HOTELหรือเทียบเท่า – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่หก อินเทอราเก้น-หุบเขากรินเดอวาล – รถไฟราง – ยอดเขาจุงฟราว – หิมะ (เช้า /กลางวัน / เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำคณะเดินทางสู่หุบเขากรินเดอวาล ระหว่างท่านชมทัศนียภาพ อันสวยงามของสองข้างทางท่ามกลางขุนเขาสลับทุ่งหญ้าสีเขียว และหมู่บ้านของชาวสวิตที่ตกแต่งด้วย ดอกไม้สีสันนานาชนิดหน้าบ้านและขอบหน้าต่าง โรงนา ทุ่งกว้างสีเขียวขจี วัวนมพันธ์ดีแต่งแต้มสีสัน ให้สวยสดงดงาม กับอากาศเย็นสบายจากยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี เมื่อถึงหุบเขากรินเดอวอลแล้ว นำคณะเดินทางต่อด้วยรถไฟรางสู่สถานีไครเชกเดร์ก จากนั้นเปลี่ยนขบวนสู่ยอดเขาจุงฟราวร์ที่ปกคลุม ไปด้วยหิมะอันสวยสดงดงามยอดเขาจุงฟราวหรือทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้กับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งอเลิทร์ช นำท่านขึ้นรถไฟไต่เขา ลอดใต้ภูเขาสู่ ทอป ออฟ ยุโรป ชื่อที่มาของสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดของยุโรป ณ.ความสูง 3,454 เมตร นำท่านสัมผัสกับวังน้ำแข็ง หรือไอซ์พาเลซที่ขุดเจาะลงไปใต้ธารน้ำแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแต่งติดไฟ สีสันสวยงาม มีแกะสลักตุ๊กตาน้ำแข็งให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ด้วย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารบนยอดเขา บ่าย นำท่านโดยสารรถไฟไต่เขากลับสู่หมู่บ้านไคลน์ไชเด็ค เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น ด้วยบรรยากาศสบายๆ ลัดเลาะไปตามถนนเล็กๆ ผ่านหมู่บ้านในชนบทสู่สถานีรถไฟที่เลาเทอร์บรุนเน่น รถโค้ช ปรับอากาศรอรับที่นี่จากนั้นเดินทาง ต่อไปยังเมืองเมือง ทิทิเซ่ ประเทศเยอรมัน เมืองริมทะเลสาบเล็กๆ ใจกลางป่าดำ หรือ Black forest อุทยานแห่งชาติแบล็คฟอเรสท์ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้สนที่ขึ้นกันอยางหนาทึบ จนดูเหมือนกับเป็นผืนป่าสีดำ อันเป็นชื่อที่มาของป่าดำ และที่นี่ก็เป็น แหล่งผลิตนาฬิกากุ๊กกร ูที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันมากว่า400ปี ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่าน เข้าที่พัก พักที่โรงแรม HIRSCHEN LOEFFINGEN HOLTEL หรือเทียบเท่า – ทิทิตเช่ ( เยอรมัน)

วันที่เจ็ด หมู่บ้านชวานเกา(เยอรมัน ) – ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุกเซ่น (เช้า/กลางวัน / เย็น )

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านชวานเกา อันเป็นที่ตั้งของปราสาทแห่งเทพนิยาย “นอยชวานสไตน์” ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหลนำไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสแลนด์ 1200 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Lisl Hotel & Restaurant 1300 น. นำคณะเปลี่ยนขึ้นรถ Mini Bus สู่ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ (เพื่อความ สะดวกและได้บรรยากาศ บริษัททัวร์ได้รวมค่ามินิบัสขาขึ้นไปปราสาทให้ 1เที่ยว แต่ขากลับท่านสามารถเลือกสัมผัส 2 บรรยากาศ คือเดินลงเอง ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีหรือ อาจจะนั่งรถม้าสไตร์ดั้งเดิมก็ได้ จ่ายเพิ่มเองท่านละ 2.50 ยูโร ที่หน้าปราสาท รถม้ามีบริการตลอดเวลา ) ปราสาทนอยชวานสไตน์นี้สวยงามมากแม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหลนำไปเป็นปราสาท เจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์บรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาปสีฟ้าประทับใจ กับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง อันได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลิน-เดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่ ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรียชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น และมีทะเลสาปและธารน้ำแข็งล้อมรอบ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200เมตร ในปี ค.ศ. 1869 โดยคริสเตียน จังค์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เข้าสู่ภายในตัวปราสาท เพื่อชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปราการและห้องทรงงาน , ห้องท้องพระโรง , ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามมากจากนั้นเดินทางสู่มิวนิค 1900 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง พักค้างคืน ณ HOLIDAY INN MUNICH HOTEL

หรือเทียบเท่า ( มิวนิค)

วันที่แปด มิวนิค – จตุรัสมาเรียน ช๊อบปิ้ง -อีสตันบูล-กรุงเทพ (เช้า/กลางวัน/- )

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำคณะเดินทางจากกามิช ปาเตนคิเช่นสู่มิวนิค ( 1.30 ชม ) นครหลวงแห่งรัฐบาเยิร์นซึ่ง รับการก่อตั้งในค.ศ 1158 และดำรงตำแหน่งเมืองหลวงของราชสำนัก Wittelsbach มา เป็นเวลาหลายศตวรรษ นำท่านชมเมืองมิวนิค เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัว หอม , จตุรัสโคนิก ที่ตั้งของอาคารทรงกรีกโบราณที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, และโรงละครโอเปร่า จนถึงสถานที่ สำคัญในยุคปัจจุบันอาทิ สนามกีฬาโอลิมปิค, แวะถ่ายรูปที่ พิพิธภัณฑ์ BMW 1230 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 1330 น. ชมจตุรัสมาเรียน เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย และ นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น.ของทุกวัน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทุกมุมของเมืองมิวนิคล้วนเกิดขึ้น ด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งราชวงศ์วิทเทลสบาคทั้งสิ้น ที่ใกล้ๆ จัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ทั้งเก่าและใหม่ ตลอดจน โบสถ์ St. Peter โบสถ์ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดของนครมิวนิค 15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงมิวนิค 18.05 น. เครื่องบินออกเดินทางจากมิวนิค สู่กรุงอีสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK1636 21.45 น. ถึงเมืองอีสตันบูล นำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 23.35 น. เครื่องบินออกเดินทางจากเมืองอีสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 60

วันที่เก้า กรุงเทพฯ

1305 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ