ทัวร์เนปาล แห่งเนปาล 4 วัน โดยสายการบินไทย

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก     2 ท่าน

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

13-16, 14-17 เม.ย. 55

32,900

31,900

30,900

6,500

เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล

1.    หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2.    หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 3.    รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ อัตราค่าบริการนี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ  ชั้นประหยัด  // ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท -ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  ระดับ 4 ดาว // ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ -ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง // ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด // ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด -สินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ  และหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 500 – 700 บาท / ท่าน เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน