ทัวร์เนปาล เนปาล – กาฐมาณฑุ – นากาโก๊ด – โปครา 5 วัน โดยสายการบินไทย (TG)

อัตราค่าบริการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย)
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)    ท่านละ   39,900.-  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 39,900.-  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)  ท่านละ  38,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)  ท่านละ 37,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม   ท่านละ  10,000.- 

   บาท **กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,000.-บาท / ท่าน** หมายเหตุ : ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป (ราคานี้ใช้ได้เฉพาะวันที่กำหนดไว้เท่านั้น) อัตราค่าบริการรวม – ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไปและกลับระหว่างกรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินไทย (Thai Airways) – ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง โปครา – กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล – ค่าที่พักโรงแรมในนครกาฐมาณฑุ 2 คืน, รีสอร์ทบนยอดเขานากากอต 1 คืน และโรงแรมในโปครา 1 คืน – ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ, ค่ารถในระหว่างการเดินทางโดยตลอดทุกจุดที่ระบุไว้ในรายการ – ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานที่ต่างๆ ทุกแห่งตามรายการ – ค่ามัคคุเทศก์ชาวพื้นเมืองคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในเนปาล – Ticket Insurances, Fuel Surcharges – ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล Nepal visa – ค่าภาษีสนามบินกาฐมาณฑุ KTM Airport Tax + ภาษีการท่องเที่ยว Tourist Fee – ค่าประกันอุบัติเหตุ Personal Insurance ในการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000.- บาท อัตราค่าบริการไม่รวม -ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าว -ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม) -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คำนวณจากค่าบริการรวม) -ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต 3% (Visa, Amex, Master) และ 4% (Dinner) – (คำนวณจากค่าบริการรวม VAT) -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 2 USD / วัน / ท่าน ,สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน เอกสารในการทำวีซ่า  (กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ทำการ) -หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน -หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

-รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์