ทัวร์เนปาล (หิมาลัย) 5 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุ (-/-/อาหารค่ำ) 12.00 น. ผู้เดินทางพร้อมกันที่อากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 / ทางเข้าที่ 1 – 2 / แถว D Thai Airways / Check-in เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 14.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 335 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน) 16.40 น. ถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ เป็นหุบเขาที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก และค่อนข้างเรียบ ตั้งอยู่ที่ความสูงระหว่าง 1,200-1,500 เมตร ในพื้นที่เนินเขาระดับกลางของ เทือกเขามหาบารัต หรือมหาภารตะ มีแม่น้ำบาคมาตีเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน กาฐมาณฑุเป็นราชธานีและจัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล ในปัจจุบันนี้กาฐมาณฑุได้ขยายตัว เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาณา-บริเวณราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารงานปกครอง ช่วงค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Everest Hotel หรือระดับเดียวกัน รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย หรือ เสี่ยงโชคใน Casino หมายเหตุ: เวลาของประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาท

ี วันที่สอง นครกาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาโก๊ด (อาหารเช้า/กลางวัน/ค่ำ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองกาฐมัณฑุ ชมพระราชวังหนุมานโดก้า Kathmandu Durbar Square ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ของกษัตริย์แห่งประเทศเนปาล, หนุมานโดก้า, กาฐมณฑป, บ้านเทพธิดา กุมารีหรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน” (KUMARI: THE LIVING GODDESS ) ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านเมือง โดยได้คัดเลือกมา จากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย, จากนั้นนำท่าน เดินทางไปนมัสการ เจดีย์สวยมภูนารท Swayambhunath (วัดลิง) ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตา อยู่โดยรอบ ซึ่งตั้งอยู่บนเขา ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองต่าง ๆ ในหุบเขาได้ เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (Local restaurant) ช่วงบ่าย เดินทางสู่เมืองมรดกโลก “เมืองปัคตาปูร์” Bhaktapur ซึ่งมีความสำคัญ และสวยงามชมอาคารบ้านเรือนที่แกะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี เมืองหลวงที่เก่าแก่แห่งที่ 2 ชมพระราชวัง 55 พระแกล ประตูทองคำที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม สำหรับท่านที่สนใจ ผ้าพาสมิน่าผ้าคลุมไหล่มหัศจรรย์ที่ทอจากขนของแพะภูเขา ราคาพิเศษ เนื่องจากเป็นร้านขายส่ง สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ นอกจากผ้าทอเป็นผืน ยังมีเสื้อพาสมีน่าทั้งของบุรุษ และสตรี อีกด้วย จากนั้น เดินทางสู่เทือกเขานากาโก๊ด Nagarkot, ชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณที่พัก ที่ระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลม เข้าพักที่โรงแรม The Fort / Country Villa หรือระดับเดียวกัน, พักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมบนยอดเขานากาโก๊ด

วันที่สาม นากาโก๊ด – โปครา (อาหารเช้า/กลางวัน/ค่ำ)

ช่วงเช้า (05.30) ตื่นแต่เช้าตรู่ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องพักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อม) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” Mt. Everest ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น “มงกุฎของโลก” ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็น อันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมือง เมืองโปครา (ประมาณ 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.) ผ่านชมทิวทัศน์ที่งดงามสองข้างทางที่เต็มไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรมแบบขั้นบันไดและชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเนปาล เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง บ่าย เดินทางถึงเมืองโปครา Pokhara สถานที่ที่นิยมที่สุด ของการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพ, ท่านจะได้พบยอดเขามัจฉาปูชเร หรือ เขาหางปลาที่สูงตระหง่าน (6,977 เมตร) Fish Tail Peak นำท่านชมทะเลสาปฟีว่า Phewa Lake ทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ที่มีอยู่ในประเทศม ให้ท่านได้สนุกสนานกับการพายเรือเล่นรอบ ๆ ทะเลสาบ และชมวัดบาราฮี Barahi Temple หรือพระนางปราวตี ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป และเชิญซื้อพรม ขนสัตว์ฝีมือดี ณ ค่ายอพยพชาวธิเบต Tibet Camp ช่วงค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Fishtail Lodge / Pokhara Grand Hotel หรือระดับเดียวกัน รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม / จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนอัธยาศัย หมายเหตุ: ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่ง ตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ

วันที่สี่ โปครา – นครกาฐมาณฑุ – ปาทัน (อาหารเช้า/กลางวัน/ค่ำ)

ช่วงเช้า (05.00) ตื่นแต่เช้าตรู่, ออกเดินทางสู่ยอดเขาซารังกอต Sarangkot ชมความงามของ พระอาทิตย์ยางรุ่งอรุณเหนือเทือกเขาอันนาปูน่า Annapurna ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า และทะเลสาบพีว่าอยู่เบื้องล่าง กลับมารับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้น เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม / นำชมน้ำตกเดวี Devi’s Fall น้ำตกที่ลึกที่สุด, ถ้ำพระศิวะ Mahendra cave เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดิน ภายในจะประดิกษ์ฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่เต็มองค์ โดยทั่วไปจะมีโอกาส เข้าชมน้อยมาก เนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ำ นำท่านสู่สนามบินเมืองโปครา เพื่อเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล (OY), ใช้เวลาการเดินทางประมาน 30 นาที เที่ยง ถึงนครกาฐมาณฑุ, รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Local restaurant) บ่าย นำท่านชม “เมืองลลิตปูร์” Lalitpur หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองปาทัน” Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ 1ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขา มรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ชมพระราชวังโบราณ แห่งเมืองปาทัน Patan Durbar Square, วัดทองคำ Golden temple และ มหาพุทธเจดีย์สถาน Mahabuddha temple จำลองมาจากเมืองคยาซึ่ง มีพระพุทธรูปประทับรอบพระเจดีย์ กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี / จากนั้นเชิญทุก ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูก มากพระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศ เนปาล เชิญท่าน ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล Thamel ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย ณ ถนนแห่งนี้ในสมัยช่วงปี ค.ศ.1970 ชาวอเมริกันและยุโรปที่เรียกตัวเองว่า “บุปผาชน หรือ ฮิปปี้” ได้มารวมตัวกันถนนแห่งนี้เพื่อวางแผนต่อต้านและประท้วงสงครามเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันยังคงเป็นถนนที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกสำหรับนักเดินทางทั่วโลก, นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงในประเทศเนปาล อาทิเช่น “มีดกูรข่า” ของนักรบกูรข่า, ปลอกหมอนที่มีลวดลายแปลกตา ฯลฯ ซึ่งมีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พร้อมชมโชว์จากสาวเนปาลี Dinner with Show นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Everest Hotel หรือระดับเดียวกัน จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน หรือท่องราตรีตามอัธยาศัย หรือ เสี่ยงโชคใน Casino

วันที่ห้า นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า /—-/—-)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านไปสักการะ “มหาเจดีย์เพาธนาถ” Bouddhanath เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล แวะเยี่ยมชมวัดธิเบตที่งดงามซึ่งอยู่รอบๆมหาเจดีย์เพาธนาถ เลือกซื้อของที่ระลึกจำหน่ายโดยรอบพระเจดีย์ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากธิเบต เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Local restaurant) บ่าย นำท่านชมวัดฮินดู “วัดปศุปาตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ” Pashupatinath ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีปริม ฝั่งแม่น้ำบัคมาตี Bagmati ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู วัดแห่งนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกัน 2 ชั้น และมีประตูทำด้วยเงิน ที่นี้ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก 15.00 น. เดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 336, (ออกเดินทางเวลา 18.00 น.)

22.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ