ทัวร์เนปาล (กาฐมาณฑุ) 4 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุ (-/-/อาหารค่ำ) 12.00 น. ผู้เดินทางพร้อมกันที่อากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 / ทางเข้าที่ 1 – 2 / แถว D Thai Airways / Check-in เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 14.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 335 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน) 16.40 น. ถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ เป็นหุบเขาที่มีขนาดไม่ใหญ่นักและค่อนข้างเรียบ ตั้งอยู่ที่ความสูงระหว่าง 1,200-1,500 เมตร ในพื้นที่เนินเขาระดับกลางของเทือกเขามหาบารัต หรือมหาภารตะ มีแม่น้ำบาคมาตีเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน กาฐมาณฑุเป็นราชธานีและ จัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล ในปัจจุบันนี้กาฐมาณฑุได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาณา-บริเวณราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารงานปกครอง ช่วงค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Everest Hotel หรือระดับเดียวกัน รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย หรือ เสี่ยงโชคใน Casino หมายเหตุ: เวลาของประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที

วันที่สอง นครกาฐมาณฑุ – ปาทัน – นากาโก๊ด (อาหารเช้า/กลางวัน/ค่ำ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองกาฐมัณฑุ ชมพระราชวังหนุมานโดก้า Kathmandu Durbar Square ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ของกษัตริย์แห่งประเทศเนปาล, หนุมาน โดก้า , กาฐมณฑป, บ้านเทพธิดา กุมารีหรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน” (KUMARI: THE LIVING GODDESS) ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่ คู่บ้านเมือง โดยได้คัดเลือกมา จากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดมา นานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ เจดีย์สวยมภูนารท Swayambhunath (วัดลิง) ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบ ซึ่งตั้งอยู่บนเขา ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองต่าง ๆ ในหุบเขาได้ เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงณ ภัตตาคาร (Local restaurant) ช่วงบ่าย นำท่านชม “เมืองลลิตปูร์” Lalitpur หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองปาทัน” Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ1ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขา มรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน Patan Durbar Square, วัดทองคำ Golden temple และ มหาพุทธเจดีย์สถาน Mahabuddha temple จำลองมาจากเมืองคยาซึ่ง มีพระพุทธรูปประทับรอบพระเจดีย์ กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธ อันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล จากนั้น เดินทางสู่เทือกเขานากาโก๊ด Nagarkot, ชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณที่พัก ที่ระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เข้าพักที่โรงแรม The Fort / Country Villa หรือระดับเดียวกัน, พักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมบนยอดเขานากาโก๊ด หมายเหตุ: ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ

วันที่สาม นากาโก๊ด – ปักตาปูร์ – นครกาฐมาณฑุ (อาหารเช้า/กลางวัน/ค่ำ)

ช่วงเช้า (05.30) ตื่นแต่เช้าตรู่ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องพักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อม) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” Mt. Everest ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น “มงกุฎของโลก” ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็น อันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้น เดินทางสู่เมืองมรดกโลก “เมืองปักตาปูร์” Bhaktapur ซึ่งมีความสำคัญ และสวยงามชมอาคาร บ้านเรือนที่แกะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี เมืองหลวงที่เก่าแก่แห่งที่ 2 ชมพระราชวัง 55 พระแกล ประตูทองคำที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม สำหรับท่านที่สนใจผ้าพาสมิน่าผ้าคลุมไหล่มหัศจรรย์ ที่ทอจากขนของแพะภูเขา ราคาพิเศษ เนื่องจากเป็นร้านขายส่ง สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ นอกจากผ้าทอเป็นผืน ยังมีเสื้อพาสมีน่าทั้งของบุรุษ และสตรี อีกด้วย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Local restaurant) บ่าย เชิญท่าน ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล Thamel ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย ณ ถนนแห่งนี้ในสมัยช่วงปี ค.ศ.1970 ชาวอเมริกันและยุโรป ที่เรียกตัวเองว่า “บุปผาชน หรือ ฮิปปี้” ได้มารวมตัวกันถนนแห่งนี้เพื่อวางแผนต่อต้านและประท้วงสงครามเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันยังคงเป็นถนนที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกสำหรับนักเดินทางทั่วโลก, นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงในประเทศเนปาล อาทิเช่น “มีดกูรข่า” ของนักรบกูรข่า, ปลอกหมอนที่มีลวดลายแปลกตา ฯลฯ ซึ่งมีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พร้อมชมโชว์จากสาวเนปาลี Dinner with Show นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Everest Hotel หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่สี่ นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า /-/-)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านไปสักการะ “มหาเจดีย์เพาธนาถ” Bouddhanath เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล แวะเยี่ยมชมวัดธิเบตที่งดงามซึ่งอยู่รอบๆมหาเจดีย์เพาธนาถ เลือกซื้อของที่ระลึกจำหน่ายโดยรอบพระเจดีย์ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากธิเบต เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Local restaurant) บ่าย นำท่านชมวัดฮินดู “วัดปศุปาตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ” Pashupatinath ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีปริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตี Bagmati ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู วัดแห่งนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกัน 2 ชั้น และมีประตูทำด้วยเงิน ที่นี้ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก 15.00 น. เดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 336, (ออกเดินทางเวลา 18.00 น.)

22.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ