ทัวร์เนปาล – กาฐมาณฑุ – นากาโก๊ต – โภครา ปาตัน – วัดปศุปตินาถ – ช้อปปิ้งย่านทาเมล 5วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ – นากาโก๊ด

08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย 10.30 น. ออกเดินทางสู่นครกาฐมัณฑุ โดยเที่ยวบิน TG 319 12.45 น. เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน นครกาฐมัณฑุ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย นำท่านเที่ยว นครกาฐมัณฑุ เมืองหลวงของเนปาล นำท่านเข้าชม วัดสวยมภูนารถ (Swyambhunath) หรือมีอีกที่หนึ่งว่าวัดลิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษากลางการศึกษาพระธรรมในพุทธศาสนา ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกของเมือง และจากข้อความจารึกไว้ว่า พระเจ้ามานะเทวะทรง มีพระบรมราชองค์การ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 460 ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า ที่นี่คือจุดกำเนิด ของกาฐมัณฑุ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทือกเขานากาโก๊ด ดื่มด่ำกับธรรมชาติเหนือเทือกเขาหิมาลัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก………………………………… หรือ เทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สอง นากาโก๊ด – บักตาปูร์ (เมืองแห่งผู้มีความศัทธา) – โภครา

เช้า ตื่นแต่เช้าตรู่ เตรียมกล้องให้พร้อม เพื่อบันทึกภาพพระอาทิตย์ขึ้น ท่านจะสามารถมืองเห็นเส้นไหมสีทองกับหิมะที่เกาะตัวเทือกเหิมาลัย ทอดตัวยาวละเลียดกับขอบแห่งขุนเขา อันยิ่งใหญ่ บ่งบองเส้นทางแบ่งเขตของขอบฟ้าและพื้นิดน ของแนวเทือกหิมาลัยยาวตลอดแนว ในวันที่อกาศดี ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ (สูง 8,848 เมตร หรือ 29,028 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก) ในปี ค.ศ. 1953 เวอร์เอ็ดมัน ฮิลลาลี และเตนจิง นอร์เก ผู้นำทางชาวเชอร์ เป็นผู้แรกที่สามารถพิชิต ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ได้สำเร็จ โดยเริ่มต้นจากสันเขาตอนใต้ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 08.00 น. นท่านเข้าชม นครบักตาปูร์ (Bhaktapur) เป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลก นครแห่งนี้สร้างขึ้น ในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มัลละ ในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่เจริญบน เส้นทางการค้าสู่ธิเบต ชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็นที่ตั้งของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล(หน้าต่าง), ประตูทองคำ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้ำ หรือ ซุนดารี(Sundari) นำท่านเข้าชม วัดเนียตาโปลา(Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่ สลักเป็นรูปสัตว์ และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้นแต่ละคู่มีอำนาจหยุดสิ่งชั่วร้ายที่เมารุกราน วัดนี้สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี ( Siddhi Lakshmi ) ซึ่งเป็นเทวี ลัทธิตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโภครา เมืองท่องเที่ยวสำคัญอันดับสองของเนปาล เป็นจุดที่ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุด เนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 ก.ม. มียอดเขาสวยที่สูงที่สุดของเทือกเขาหิมาลัยที่มองเห็น ได้ชัดถึงสามยอดด้วยกัน คือ อันนาปูร์ณา1 , อันนาปูร์ณา2 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดเขามัจฉาปูชเล หรือเขาหางปลา ที่ดูสวยงามที่สุด(สูงจากระดับน้ำทะเล 6,994 เมตร) นำเข้าสู่ที่พัก ………………………..….. หรือ เทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สาม โภครา – ซารังโก๊ด – ทะเลสาบฟีว่า – กาฐมัณฑุ

*** พิเศษ *** นำท่านชมวิวชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ณ ยอดเขาซารังโก๊ด สัมผัสประสบการณ์ขุนเขาเปลี่ยนสียามพระอาทิตย์ขึ้นอันน่าประทับใจ จากยอดเขา ณ จุดนี้ ท่านสามารถมองเห็นเขามัจฉาปูชาเร, เขาอันนาปูร์ณา1,อันนาปูร์ณา2 และแนวเทือกเขาหิมาลัย ทอดตัวเป็นแนวยาวตัดกับขอบฟ้ากว้างสะอาดตา แนวเทือกเขาจะเปลี่ยนความงามตามความสว่าง ของพระอาทิตย์ ที่จะค่อย ๆ ฉายสีทองอาบแนวเขาทีละเล็กทีละน้อย ที่ละยอด ที่ละลูก จากฝั่งตะวันออก ยังฝั่งตะวันออก นับเป็นประสบการณ์และความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช้า นำท่านชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากยูเนสโก สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่พำนักอยู่ที่นี่ และชมวิธีการทำพรมพื้นเมือง *** พิเศษ *** นำท่านล่องเรือในทะเลสาบฟีวา ที่มีน้ำใสราวหับแผ่นกระจก สงบนิ่ง จนสามารถมองเห็นใบหน้า และรูปร่างของท่านเอง สะท้อนอยู่ในน้ำทาบกับเงาของป่าหิมาลัย น้ำในทะเลสาบสวยใสจนสามารถเห็นยอดมัจฉาปูชาเร ที่มีหิมะคลุมตลอดทั้งปีเรือจอดให้ชม เทวาลัยบาฮาลี หรือเทวาลัยที่สร้างถวายพระนางปราวดี ที่ตั้งยู่บนเกาะเล็กกลางทะเลสาบ นำท่านนั่งเรือกลับสู่ฝั่ง ชมสินค้าพื้นเมืองที่ตามร้านค้าริมฝั่งน้ำ เช่น เครื่องเงิน เครื่องหนัง พรม ไม้แกะสลักภาพวาดพุทธประวัดติ ที่เรียกว่า ทังกะ(Tanka) ฯลฯ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย นำท่านเข้า ชมน้ำตกเดวี น้ำตกที่มีความลึกที่สุด ตั้งชื่อตามมิสซิสเดวี ชาวสวิสฯ ที่มาเสียชีวิต ณ ที่แห่งนี้เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 1961 14.05 น. ออกเดินทางจากเมืองโภครา โดยสายการบิน COMIC AIR เที่ยวบินที่ 3Z 143 15.05 น. เดินทางถึงเมืองกาฐมัณฑุ นำท่านเข้า ชมปศุปฏินารถ(Pashupatinath) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละ ในปี ค.ศ. 1696 เพื่อถวายองค์พระศิวะ ในภาคองค์ปศุปติ หรือ เจ้าแห่งเวไนยสัตว์ และที่สำคัญคือ วัดปศุปตินาถได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลก วัดนี้มีสัญลักษณ์ของเทพเจ้า “ตรีมูรติ” อยู่มากมาย ซึ่งหมายถึงพระพรมเป็นผู้สร้าง พระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผู้รักษา และพระศิวะเป็นผู้ทำลาย โดยเฉพาะศิวะลึงค์ เป็นเครื่องหมายบุรุษเพศ สัญลักษณ์ของพระศิวะจะพบเห็นมากที่สุด เป็นวัดฮินดูที่สำคัญมากที่สุด ในเนปาลตั้งอยู่ริมแม่น้ำภัคมาติ ท่านมีโอกาสเห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วัดแห่งนี้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ………………………………… หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สี่ กาฐมัณฑุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 09.00 น. นำท่านเข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์ลิจฉวี ซึ่งขึ้นครองบัลลังก์ในปี ค.ศ. 300 ที่นี่เป็นศูนย์กลางของนครกาฐมัณฑุโบราณ ที่ตั้งตาม “กาษฐมณฑป” หรือ “เรือนไม้” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง อาคารไม้นี้สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12 บนจุดที่เส้นทางการค้าสำคัญสองเส้นตัดกัน และใช้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย การพัฒาของตัวเมืองเกิดขึ้นในรัศมีรอบ ๆ พระราชวังเก่า และจัตตุรัสเดอร์บา(Durbar Square) ได้รับการสร้างขึ้นหลังจากกาษฐมณฑปไม่นาน ชมเจดีย์และวัดฮินดู รวมถึงพื้นที่เขตพระราชวังเก่า นำท่านเข้าชม ตำหนักกุมารี บาฮาล(Kumari Bahal) หรือที่พำนักเทพธิดาที่มีชีวิต (Living Goddess) ชาวเนปาลเชื่อกันว่ากุมารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย์ นำท่านถ่ายรูปกับ วัดตะเลจู(Teleju Tempel) สร้างอุทิศให้กับองค์สำคัญประจำราชวงศ์คือ เทวีตะเลจูบะวานี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไม่เปิด ให้ผู้ใดเยี่ยมกราย นอกจากองค์กษัตริย์และนักบวชที่มีสมณศักดิ์สูง ชาวฮินดูสามารถ เข้าทำพิธีได้ปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงดุรกาปูจา(Durga Puja) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์(Dasain) นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูหนุมาน(Hanuman Dhoka) ประตูที่เป็นที่ตั้งของพระองค์เทพหนุมาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1672 ตัวเทพได้รับหารเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเข้มใต้ร่มฉัตร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารไทย บ่าย นำท่านชม วัดโบะนาท (Bodhnath) หรือ โพธินาถ ชมสถูปหรือเจดีย์ศักดิ์ ที่ใหญ่ที่สุดในกลางนครกาฐมัณฑุ วัดแห่งนี้เป็นชุมชนชาวทิเบต ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล และเป็นศูนย์กลางศาสนาแห่งธิเบตที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ท่านจะยังคงได้เห็น พุทธศาสนิกชนชาวทิเบต และชาวเนปาลมาสักการะเพื่อเป็นศิริมงคลยังสถานที่แห่งนี้ บ้างก็ทำทักษิณาวัตรรอบเจดีย์ บ้างก็หมุนกงล้อภาวนา(Prayer Wheel) ที่มีอักษร โอม มณี ปัตเม หุม กำกับ บ้างก็ก้มลงกราบแบบอัษฏางคประดิษฐ์ หรือกราร่างกายแปดส่วนจรดพื้น / จากนั้นนำท่านสู่ยานถนนทาเมล แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ที่มีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง ค่ำ ** พิเศษ ** รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เชิญลิ้มรส Rice Wine เครื่องดื่มท้องถิ่นรสจัดจ้านและ MOMO อาหารจานเด็ด ของคน เนปาล นำท่านเข้าสู่ที่พัก ………………………หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า กาฐมัณฑุ – ปาทัน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของดรงแรม 08.00 น. นำท่านเดินทางเข้าชม นครปาทัน (Patan city) นครแห่งนี้ขึ้นชื่อได้ว่า เป็นศูนย์กลางงานวิจิตรศิลป์ หรือหัตศิลป์ชั้นเยี่ยม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลาลิตปูร์ แปลว่า เมืองแห่งความสวยงาม นำท่านชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ, ชมวิหารทองคำ และชมพระราชวังเก่าที่เป็นที่ทำพิธีเถลิงราชสมบัติย์ของกษัตริย์ในอดีต นำท่านถ่ายรูปกับวัดตะเลจูบาวานี (Teleju Bhawani) สร้างขี้นในปี ค.ศ. 1666 อุทิศให้กับเทพประจำราชวงศ์ มีเทวรูปศิวะ และพระนางปารวตีประดับอยู่บนยอดทวารทอง (ปัจจุบันถูกพวกฮิปปี้ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ว) ชมวัดกฤษณะ(Krishna Tempel) ตัววัดเป็นหินสร้างแบบซิกขาร์ (Shikhara / ศิขร) มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกจากเนปาลตามอัธยาศัย ก่อนกลับถึงบ้าน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 13.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320

18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ