ทัวร์เชียงตุง ประเทศ พม่า 2 วัน 1 คืน ( รวมกรุ๊ป เดินทางได้เอง )

อัตราค่าบริการท่านละ
ผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,200 บาท
ผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,700 บาท
ผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

อัตรานี้รวม

ค่าเอกสารผ่านแดน ไทย-พม่า , อาหาร 4 มื้อ, ค่าที่พัก 1 คืน, รถปรับอากาศนำเที่ยว ตลอดรายการ , ค่าประกันภัยวงเงิน 200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการ เอกสารผ่านแดน สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ , รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

รายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ โดยคำนึงถึงผู้เดินทางเป็นสำคัญ