ทัวร์เคนย่า ท่องซาฟารี ณ สุดยอดอุทยานของเคนย่า 6 วัน (KQ)

อัตราค่าบริการ  (สำหรับคณะ 4 ท่าน)
ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ** ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ 74,900.- บาท
 มีหัวหน้าทัวร์ ** ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)  ท่านละ 89,000.- บาท
** พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ   5,500.- อัตรานี้รวม

                                                                                                                    – ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจร ของสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ (KQ) – ค่าที่พักโรงแรม (พัก 2 ท่าน/ห้อง)  – ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ น้ำเปล่าไม่รวมในรายการ – ค่าภาษีสนามบินที่เคนย่า และ ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ.                                                                                       – ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน  และระหว่างนำเที่ยว – ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ – ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า – มัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง อัตรานี้ไม่รวม                     – ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม                                                                                                               – ค่าหนังสือเดินทาง – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %    และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % – ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 550 บาท ต่อเข็ม – ค่าทิปคนขับรถ ประมาณ 3 – 5 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวัน