ทัวร์เขมร ท่องแดนศิลานคร เสียมราฐ 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด

วันแรก กรุงเทพฯ – จ.สระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) – ปอยเปต – ศรีโสภณ – เสียมราฐ – โตนเลสาป
05.00 น. คณะพร้อมกันที่บริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถ.วิภาวดี (ข้าง สโมสรทหารบก ตรงข้ามกับ ม.หอการค้า) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกเอกสารและสัมภาระ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารว่างรับประทานได้ที่ปั้ม

06.00 น. ออกเดินทาง สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด่านชายแดน ตลาดโรงเกลือ – ปอยเปต

08.00 น. เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ – ปอยเปต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ทั้ง ไทยและกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อย พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้การต้อนรับท่านที่ฝั่งกัมพูชา นำท่านเดินทาง สู่ เมืองเสียมราฐ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร (สภาพถนนเป็นถนนลูกรัง) เที่ยง (มื้อแรก) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารประกายพฤษ์ (เมืองศรีโสภณ)

16.00 น. เวลาโดยประมาณเดินทางถึง เมืองเสียมราฐ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ห่างจากตัวเมือง เสียมราฐ ประมาณ 12 กม.

16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ โตนเลสาบ ล่องเรือชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์สัตว์ โดยฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำปงธม , กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบองและเสียมราฐ ค่ำ (มื้อที่ 2 ) รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารสวัสดี (เมืองเสียมราฐ)

20.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Angkor Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวัด – พนมบาเค็ง – ชมโชว์ รำอัปสรา
06.30 น. (มื้อที่ 3) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.30 น. เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่น ๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะขอม” ความเพลิดเพลินของการชมปราสาทนี้ คือการได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน ชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพรามหณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่ ประตูเมืองทิศใต้ ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบ เดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายนทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลัก เป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกร ของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น ปราสาทบาปวน ลานช้าง , ปราสาทพิมานอากาศ เที่ยง (มื้อที่ 4) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโตนเลสาบ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) บ่าย ชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิด เป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้ ชมสิ่ง มหัศจรรย์ 1ใน7ของโลก ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 – 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรม โบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย

17.30 น. เดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด

จากเบื้องสูงเมื่อท่านมายืนอยู่บนเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมตะวันที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงจนลับสายตา

19.00 น. (มื้อที่ 5) รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม

20.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Angkor Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ตลาดเมืองเสียมราฐ- เสียมราฐ – ศรีโสภณ – ปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ
07.00 น. (มื้อที่ 6 ) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น. ให้ท่านเช็คเอ้าท์จากโรงแรม แล้วนำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกฝากทางบ้านที่ ตลาดเมืองเสียมราฐ อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึก ต่างๆ ได้เวลาเดินทางสู่ชายแดนไทย เที่ยง (มื้อที่ 7 ) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารประกายพฤกษ์ (เมืองศรีโสภณ)

15.00 น. ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิด จนได้เวลาพอสมควร

17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 20.00 น. เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ ณ จุดนัดพบ โดยสวัสดิภาพ…..

(สิ้นสุดการบริการ ขอขอบพระคุณทุกท่าน)