ทัวร์เกาหลี – เกาะนามิ – Ocean World – Everland 5 วัน (OZ)

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

13 – 17 / 20 – 24 / 27 – 31 ก.ค.

30999

29999

28999

6000

3 – 7 / 10 – 14 / 24-28  ส.ค.

32999

31999

30999

6000

7 – 11 / 14 – 18 / 21 – 24 ก.ย.

30999

29999

28999

6000

 
 
 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว / ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ //   ค่าที่พักในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุ ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี / ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 2 USD ต่อคนต่อวัน / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, รวมถึงค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) ค่าน้ำหนักกระเป๋า

สัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)