ทัวร์เกาหลี-เกาะนามิ-อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ชม Jump Show + ช้อปปิ้งย่านวัฒนธรรมอินซาดง 5 วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพ ( สนามบินสุวรรณภูมิ) ตามกำหนดการ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 พร้อม สัมภาระ และพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศ เกาหลี โดยสายการบิน (TG 658 / 23.50 – 07.15 ) ตามกำหนดการ คณะออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง ( บริการภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ) ข้อแนะนำ เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุใน บรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่ โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำ ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้ นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้อง เสียค่าปรับ

วันที่ 2 เมืองชุนชอน – เกาะนามิ ( Winter Love Song ) – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน นมัสการไหว้พระ ณ วัดชินฮึนซา

ตามกำหนดการ คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร ( กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัด หมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง ) จากนั้นนำคณะ เดินทางไปยังท่าเรือของ เกาะนามิ เกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ นำท่านลงเรือ เฟอร์รี่ใช้เวลานั่งเรือเพียง 10 นาที เพื่อข้ามไปยังเกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่ง บรรยากาศแสนโรแมนติก สถานที่ถ่ายละครดังเรื่อง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเก็บภาพและสัมผัส ความงดงามของทิวต้น สนและทิวต้นเกาลัดได้ตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ทัคคาลบี หรือ ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี ซึ่ง ก็คือการนำไก่และผักต่าง ๆ มาผัดกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน เสริ์ฟพร้อม เครื่องเคียง เช่น กิมจิ , อูดุ้งปรุงรส , ผักกาดหอมสดและน้ำซุปสาหร่ายร้อน ๆ ) นำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติซอรัก ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 -3 ชั่วโมง โดย รถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนำคณะเยี่ยมชมวิวทิวทัศน์ของ วนอุทยานซอรักซาน จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่ สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลี เป็นหุบเขาที่มีดอกไม้นานาพันธุ์อัน สวยงามตามถนนหนทาง เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ และเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของเกาหลี นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมทัศนียภาพด้านบนเขาควันคึมซองที่ปก คลุมด้วยต้นไม้เขียวขจี และนำคณะเดินทางไปนมัสการไหว้พระ ณ วัดชินฮึนซา ซึ่งเป็น วัดศักดิ์สิทธิ์ มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์งดงามมหึมาประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง พร้อมทั้ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันเมือที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ระหว่างทางเข้าวัด ท่านจะได้เดินผ่านสะพานซึ่งเป็นสะพานชะล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าวัด ท่าน สามารถนมัสการเพื่อขอพรและบริจาคตามศรัทธาในการบูรณะวัดแห่งนี้ ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู หรือสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ผักบำรุงสุขภาพ เห็ดต่างๆน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงต่างๆ) พิเศษ เสิร์ฟ พร้อมน้ำจิ้มสุกี้ จากเมืองไทย นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sorak Hanwha Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ช้อปปิ้งทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน ชมและถ่ายภาพป้อมฮวาซอง ป้อมกำแพงเมือง หรือป้อม ดอกไม้ สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิง เทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้อมนี้ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ ซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ ร้ายจากราชสำนัก และถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนา โดย UNESCO ให้เป็น มรดกโลก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาลบี เนื้อซี่โครงหมูหมักได้ที่ย่างบนเตา ร้อนๆ เป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลี เสริ์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ) นำคณะเดินทางต่อไปยัง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดใน ประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ แห่งเกาหลีใต้ ชมวิวทิวทัศน์ อันกว้างไกลด้วยการนั่งกระเช้าเลื่อนลงจากเขา สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดด้วย บัตรรวมเครื่องเล่น(Unlimited) และเครี่องเล่นใหม่ T-Express เพลิดเพลินไปกับสวน สัตว์ซาฟารีที่มีหมีแสนรู้เข้าใจภาษามนุษย์และไลเกอร์แสนน่ารัก สัตว์ลูกผสมระหว่าง สิงโตและเสือคู่แรกของโลก (ที่มีพ่อเป็น Lion มีแม่เป็น Tiger = Liger) และชม เทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบ และดอก ลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสี่ในฤดูใบไม้ร่วง นำท่านเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี ซึ่งมีประชากร 1 ใน 3 ของ ประเทศอาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมาย .จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี ซึ่งมีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศอาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมาย ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ซัมแกทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมตำ หรับชาววัง นำไก่ทั้งตัวมาตุ๋นรวมกับโสม และสมุนไพรต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับเหล้าโสม และเครื่องเคียงต่างๆ) หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ตลาดยอดนิยม ตลาดทงแดมุน ตลาด สินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย สินค้าขึ้นชื่อที่นี่ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ อื่นๆอีกมากมาย ตลาดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้า เนื่องจากเสื้อผ้าที่ขายนั้นเหมือนกับ สินค้าในห้างดังแต่ราคาถูกกว่า นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hamilton Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน วันที่ 4 พระราชวังเคียงบ๊อก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – ทำเนียบประธานาธิบดี – ศูนย์โสม รัฐบาล ดิ้วตี้ฟรี

– ชม Jump Show หรือ Break Out- ช้อปปิ้งย่านวัฒนธรรมอิน ซาดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี ซึ่งมีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศอาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม การเมือง การศึกษาเทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมายนำคณะเดินทางเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัย ราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้าน ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกาหลี แวะถ่ายรูป ด้านหน้า ทำเนียบประธานาธิบดี ( บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลัก โหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อน ตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถาน นกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งที่ ศูนย์โสมรัฐบาล ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ และรับฟัง ข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้น ปัจจุบันโสม เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามี คุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่ สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Osambulgogi ปลาหมึกหรือหมู ย่างบน กระทะ ครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรสจะมีรสชาติออกหวาน เผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกแล้วจะ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ) นำคณะแวะช้อปปิ้งที่ (Duty Free) เพื่อเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีแบรนด์เนมชื่อดัง .จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมการแสดง Jump Show ซึ่งเป็นการแสดงละครเวทีที่ใช้ ศิลปะการต่อสู้ชั้นสูง อาทิ เทควันโด กังฟู มาผสมผสานกับมุขตลกประกอบไปด้วยดนตรี ที่ท่วงทำนองแบบพื้นเมืองเกาหลี ถือว่าเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ซึ่ง Jump Show นั้นเป็นโชว์ที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลี หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง ย่านอินซาดง สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณีแบบเกาหลีใน ใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งห้องแสดงงานศิลปะ ร้านขายเครื่องแกะสลักแบบพี้นเมือง ร้าน ขายวัตถุโบราณ ภัตตาคารและนร้านชาโบราณตามแบบเกาหลี เหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ตัองการพบกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม (ในช่วงเสาร์-อาทิตย์นั้น อิน ซาดงจะเป็นเขตปลอดยานพาหนะและมีตลาดนัดขายของเก่า เครื่องประดับ งานศิลปะ ต่างๆ และยังสามารถพบผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก) ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (Seafood Hot Pot หรือ Haemuntang เมนูแฮมุล ทัง หรือ ซีฟูดหม้อไฟ คือเมนูที่นำของทะเลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปู อัด พร้อมเครื่องต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้ สวยงามภายในหม้อไฟ และเติมน้ำซุปซี้ฟู้ดลงไป พอน้ำเดือด ให้นำอุด้งหรือเส้น ก๋วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็นอุด้งซี้ฟู้ดหรือทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี พริกป่นและเครื่องเทศ) นำคณะเข้าสู่ที่พัก

Hamilton Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 5 ศูนย์วัฒนธรรมกิมจิ – ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง – ช้อปปิ้งตลาดวัยรุ่นเมียงดง – สนามบิน เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำคณะเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมกิมจิ ( Kimchi School ) เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ โดยที่ท่านสามารถลองทำกิมจิพร้อมทั้งนำกลับไปเป็นของฝากได้ด้วย นอกจากนี้ยังได้ ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( ฮันบก ) และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย จากนั้นเข้าเยี่ยม ชม ศูนย์อัญมณีแอมมิทิส หรือ ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและ ส่งออกอัญมณีที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญ มณีนำโชคและมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อาหารจีน ) หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วให้เวลาท่านช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยที่ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่ง รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude House, Laneige, Skin Food และ The Face Shop ตลาดนัมแดมุน เป็นตลาดขายส่งชื่อดังของเกาหลี ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้ทุก ชนิดที่ต้องการ เช่น เสื้อผ้า ร้องเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหารการกินและ ขนมอร่อยๆ เครื่องมือช่าง เครื่องครัว เครื่องแก้วและเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้งยังมีห้าง สุดหรู “ชินเซเกะ” ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังได้ด้วย นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์ เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1 พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!! ตามกำหนดการ คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ตามกำหนดการ คณะออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติอินชอน โดย สายการบินไทย (TG 657 / 20.50 – 00.40 ) ( เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง) ตามกำหนดการ คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ