ทัวร์เกาหลี เกาหลีมหัศจรรย์แห่งสีสัน 5 วัน 3 คืน Business Air (8B) มี.ค. 55

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(เสริมเตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พิเศษคณะเดียว 
18 – 22  มีนาคม2555

23,900

23,900

22,900

3,900

อัตราค่าบริการรวม

ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่า เปลี่ยนแปลงตั๋ว /ที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่ม เงินพักห้องเดี่ยว) / อาหารตามรายการระบุ(สลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูได้ตาม สถานการณ์) ไม่มีบริการเนื้อวัว กรุณาจ่ายเพิ่มถ้าต้องการ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, รถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ,ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตาม รายการ,ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) /ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) อัตราค่าบริการไม่รวม   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% /ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดฯลฯ /ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ /ค่าวีซ่าเข้าเกาหลีสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว บริษัทรับยื่นให้แต่มีค่าใช้จ่ายโดยท่านต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่ตรวจคนเข้าเมืองให้ เรียบร้อยก่อน เอกสารที่ต้องใช้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ / ทิปคนขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น

ประมาณ 15,000 วอนต่อท่าน / ไม่แจกกระเป๋าแฮนด์แบก