ทัวร์ฮ่องกง-Disneyland-เกาะลันตา-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (KQ)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)     ท่านละ 23,900    บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  1 ท่าน  ท่านละ 23,900   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน (มีเตียง)  ท่านละ  23,900    บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ    22,900     บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม   ท่านละ  5,500 อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ -ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ ระบุไว้ในรายการ -ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ -น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย การบินที่มีการเรียกเก็บ -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล  500,000 บาท) 

-ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม -ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ -ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) -ค่าวีซ่าเข้าฮ่องกง และมาเก๊าของชาวต่างชาติ -ค่าทิปไกด์ วันละ 10  HKDต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10  HKDต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 4 วัน จ่ายไกด์ 40  HKD  คนขับ 40  HKD ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน ที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับ

บริษัททัวร์เท่านั้น